Ugrás a tartalomra

Doktori disszertációk

 

Doktorálók
(témavezetők)

Év

Tézisek

English summary

Értekezés címe

Doktori mestermunka és kiállítás anyaga
 

Doktori dolgozat (HU) 
Varga Dóra 2024 pdf pdf A felszín alatt -
Szinkron érzékelések, üveg felhasználásával a művészetben
pdf
Ritter Zsófia 2024 pdf pdf Átiratkészítés klasszikus gitártrióra pdf
Demeniv Mykhaylo Igorovics 2024 pdf pdf

A harmonikarepertoár alakulása, bővítésének lehetőségei -
Az átiratok szerepe a harmonikarepertoárban

pdf
Bóbics Diána 2024 pdf pdf

Sean Scully absztrahált világa
Köztes lét valóság és illúzió határán

pdf
Tayler Patrick Nicholas 2024 pdf pdf Testutópiák
A kortárs emberábrázolás felvetései
pdf
Vető Orsolya Lia 2024 pdf pdf A mozdulat memóriája
Adalékok a kortárs gesztusalapú festészet értelmezéséhez
pdf
Babinszky Csilla 2024 pdf pdf

Interferencia-mintázatok
A művészi kommentár és a kortárs alkotói praxis

pdf
Gnándt Ferenc 2024 pdf pdf Töredék,
avagy a felszabadult néző jelensége a kortárs képzőművészetben
pdf
Fejős Miklós 2024 pdf pdf Egy kertészeti projekt lehetséges értelmezései - A szekszárdi körforgalmi szőlőültetvény pdf
Fekete Dénes 2024 pdf pdf A szenvedés képi narratívája a fotográfia és a képzőművészet tükrében pdf
Károlyi Katalin Klára 2023 pdf pdf Ligeti György: Síppal, dobbal, nádihegedűvel pdf
Körtesi András Károly 2023 pdf pdf Prozódia és interpretáció
A prozódia elemei és előadói implikációi Bartók Béla egyes énekhangra és zongorára írt műveiben
pdf
Pertics Flóra 2023 pdf pdf Ügyes kéznek nincsen párja
A kortárs hímzőművészet jellemző témái és tendenciái
pdf
Varga Ferenc 2023 pdf pdf Historikus kürthangzás és interpretációs lehetőségek a kortárs előadóművészetben pdf
Imreh Sándor 2023 pdf pdf A modern graffiti kiterjedései
Plurális rétegek a nyilvánosság terében
pdf
Beregi András 2023 pdf pdf A tuba szólóhangszerként való elterjedése és alkalmazásai pdf
Balázs József Tamás 2023 pdf pdf MŰ - HELY
Mű és környezet kölcsönhatása
pdf
Tóth Gábor Álmos 2023 pdf pdf XVII. századi itáliai basso continuo klasszikus gitáron pdf
Maljusin Mihály 2023 pdf pdf Megjegyzések a négyzetrács problémaköréhez
A rácsozatosság mint szemléleti mód és szerkezeti elv
pdf
Mikó Szilvia 2023 pdf pdf Neotonalitás és eklekticizmus a kortárs magyar operában.
Gyöngyösi Levente: A gólyakalifa
pdf
Tóth Zsuzsa 2023 pdf pdf Emlékezetdiskurzus és identitáskeresés
Gondolatok a rendszerváltást követően megjelent magyar kritikai művészettel kapcsolatban
pdf
Varga-Deák Márta 2023 pdf pdf Zathureczky Ede: Művészember-mesterember
A Hubay-iskola egyedi jellemvonásainak lenyomata Zathureczky Ede és Pauk György előadói stílusában a portamentó használatából kiindulva
pdf
Zsin Bence 2023 pdf pdf A megtalált hely
Megérkezések szekvenciái
pdf
Saller-Szőke Noémi 2023 pdf pdf

A szaxofon-cselló párosának kamarazenei lehetőségei 

A két hangszer hangszínbeli illeszkedésének bemutatása Edison Denisov szonátáján és a Misstiq Duónak komponált műveken keresztül

pdf
Sinka Krisztina 2023 pdf pdf

Kósa György Kínai dalok-sorozatainak
interpretációs elemei művészetpszichológiai megközelítésben

pdf
Solymosi Péter 2023 pdf pdf Fanfár – trombita
A trombita szólamjáték legjellegzetesebb tematikája, a fanfárjáték jellemzői a klasszikus kor végéig
pdf
Hoffner Tibor 2023 pdf pdf Textúrák a férfikari kórusirodalomban a romantikától napjainkig pdf
Rózsa Bernadett 2023 pdf pdf A magyar népzene autentikus formáinak megjelenései a XX. századi kóruszenében pdf
Ifj. Bánfalvi Béla  2023 pdf pdf A francia csellóiskola metodikai elemzése - André Navarra tanításának technikai alapjai pdf
Fűkő Béla 2022 pdf pdf A szobrokba kódolt világkép - A látványt felépítő energetikai viszonyok a szobrászatban, a Ji King energetikai struktúráinak és interpretációinak tükrében pdf
Hámori Anett  2022 pdf pdf A háború és a migráció problémája a kortárs művészetben - A hiány, mint képalkotó eszköz pdf
Zrínyi Orsolya 2022 pdf pdf Auer Lipót szellemi öröksége - Művészetének és pedagógiai munkásságának korszakot meghatározó és azon túlmutató hatásai, az Auer hegedűiskola pdf
Illés Eszter 2022  pdf pdf II. Frigyes szerepe a fuvola irodalomban, a kultúra-mecenatúra jelentősége a porosz királyi udvarban pdf
Szendrői Zsuzsanna   2022  pdf pdf
A szaxofonirodalom alakulása 1970-ig
pdf
Lázár Zsófia 2022 pdf pdf
18. századi egybillentyűs fuvolán alkalmazott artikulációs technikák - Szimpla-, dupla- és triplanyelv korabeli francia, német és angol források alapján
pdf
Győrffy László 2022 pdf pdf Poszthumán stratégiák - Transzgresszív etika és esztétika a kortárs testábrázolásban pdf
Kalmár Zoltán 2022 pdf pdf Szőllősy András rézfúvós kamarazenéje pdf
Barabás Zsófia 2022 pdf pdf Mindenki tud rajzolni – A közlésvágy, a belső látás és a szabadság pdf
Gergely Réka Erzsébet     2021 pdf pdf Sculptura Una – Vizsgálódások a kultúrák megosztottságáról és a szobrászat egységéről pdf
Bicskey László 2021 pdf pdf Zene a lélek tükrében - Szemelvények Bach, Mozart és Haydn vonósirodalmából pdf
Kiss-Szabó Viktória 2020 pdf pdf Takács Jenő: Tarantella zongorára és zenekarra Op. 39. - Műelemzés pdf
Pintér András Ferenc 2020 pdf pdf A festői gesztusrendszerek értelmezése, különös tekintettel a faktúrára és matériára pdf
Szabó Klarissza Médea 2020 pdf pdf Formahatások
A tér és a térben megjelenő formák hatása az emóciókra
pdf
 Szántó István 2020 pdf pdf A népi kultúra metamorfózisa
A népi díszítő és tárgykultúra megjelenése a magyar képzőművészetben
pdf
Nagyné Fábián Tímea 2019 pdf pdf Jeney Zoltán örökségének jelentősége a magyar zeneművészetben pdf
Tóth Emília 2019 pdf pdf Antonio Caldara: La passione di Gesù Cristo
Sepolcro két stílus határán: a stile mixto elemei az olasz és német stílus szintézisében
pdf
Bakos Tibor 2019 pdf pdf Az orosz és ukrán harsonaiskola kialakulása a kezdetektől napjainkig pdf
Váradi Zita 2018 pdf pdf A 19. századi vígopera női szerepkörének eredete, stiláris és interpretációs kérdései
Norina, az összetett vígoperai nőalak megtestesítője
pdf
Lucza Zsigmond 2018 pdf pdf Médiumidézés
Transzmediális tendenciák az ezredforduló hazai kortárs festészetben
pdf
Sziksz Eszter 2018 pdf pdf Megfogni a megfoghatatlant
Avagy az idő és az emlékek múlandósága
pdf
Arnóth Zoltán 2017 pdf pdf A klarinét hangja a zenekarban pdf
Balatoni Sándor 2017 pdf pdf A kórus és az orgona árnyékában
Lisznyay Szabó Gábor életművének rendszerezése és elemzése
pdf
Bakos András 2017 pdf pdf

A társadalmi média szerepe az online művészet fejlődésében

Kollaboratív tendenciák az online művészetben

pdf
Boros Miklós János 2016 pdf pdf

Személyes képmások

Az intuitív tér- és képélményről szobraim tükrében

pdf
Ladányi-Tóth Miklós 2016 pdf pdf Ornamentika a kortárs képzőművészetben
A kortárs képzőművészeti alkotások minta-felhasználási eljárásai
pdf
Bodonyi József 2016 pdf pdf Sodródó képzelet
A műalkotás az emlékezet és a képzelet határán
pdf
Mátis Rita 2016 pdf pdf Festő és modell ugyanaz avagy miért festi magát a festő pdf
Palatinus Dóra 2016 pdf pdf A köztéri művészet szerepváltozásai pdf
Horváth Erzsébet 2016 pdf pdf Kölcsönös áthatások – A transzparencia a kortárs képzőművészetben
(Képmelléklet)
pdf
Márton Enikő 2015 pdf pdf Szín-terek a külső és a belső kiterjedések határán pdf
Marosi Katalin 2015 pdf pdf Rejtélyes felülnézet pdf
Sörös Rita 2015 pdf pdf Efemer szobrászat
Alkotói gondolat – anyagválasztás – kifejezés
pdf
Ludmány Emilné Papp Györgyi 2015 pdf pdf A vonósnégyes klasszikus modelljének megszületése
Haydn Op.33-as vonósnégyes sorozata, mint fordulópont a kvartettirodalomban
pdf
Pólus László 2015 pdf pdf A Gordonka Szerepe A Képalkotásban Richard Strauss Szimfonikus Költeményeiben pdf

Farkas István Péter

2014 pdf pdf Rézfúvós hangszerek története Magyarországon pdf

Lenkey-Tóth Péter

2014 pdf pdf Az elbeszélt és az elbeszélő én pdf
Koppányi Zsolt 2014 pdf pdf A zenekari fúvóshangzás fejlődése a rézfúvós basszushangszerek tükrében: a szerpent, az ophikleid és a cimbasso virágkora, a tuba térhódítása pdf
Kornfeld Zoltán 2013 pdf pdf A szvit műfajának megjelenése Bach életművében, a gordonkára írt Hat Szólószvit elemzése (BWV 1007-1012) pdf
Győriványi Ráth György 2013 pdf pdf Mahler Symphoniai költemény két részben című művének átalakulása 1. szimfóniává pdf
Nyári Zsolt 2013 pdf pdf Idő és szobrászat pdf
Drahos Béla 2013 pdf pdf A klasszikus fuvolahang pdf
Orosz Klára 2012 pdf pdf Participatív művészeti stratégiák
(Képmelléklet)
pdf
Horváth Csaba Árpád 2012 pdf pdf Public art, avagy a köztéri művészet demokratizálódása pdf
Jo Kley 2012 pdf pdf Energy in Form pdf
Bali János 2012 pdf pdf A barokk furulya Magyarországon pdf
Hadházy Gergely 2011 pdf pdf Kettős horizont pdf
Burkus Judit 2011 pdf pdf Rácsok és hálók pdf
Fodor Pál 2011 pdf pdf Kettő és fél dimenzió pdf
Mészáros Gergely 2011 pdf pdf Kép és egzisztencia pdf
Guttman Barbara 2011 pdf pdf The Change of Power Paradigm in Art Education
Art Education and Non Violent Communication
pdf
Tari Eszter 2010 pdf pdf Hagyományok a közép-jávai kortárs festészetben
Doktori kiállítás
pdf
Varga Tünde 2010 pdf pdf A festett kép mint az emlék tere
A doktori dolgozat képei külön
Doktori kiállítás
pdf

Appelshoffer Péter

2009 pdf pdf A festészet igenlésének lehetőségeit a művészet alkonyán pdf
Menasági Péter 2009 pdf pdf A Tengely. A precesszáló mozgás a szobrászatban pdf
Ernszt András 2009 pdf pdf Rétegződések. Múlt és jelen a festészetoktatásban pdf
Balázs Péter 2009 pdf pdf Tér - Táj - Tűz pdf
Szunyogh László 2009 pdf pdf A Kék lovas csapásán pdf
Benedek Barna 2009 pdf pdf Anyag és káprázat pdf
Krámli Márta 2008 pdf pdf Fényszobrászat a fénymegismerés történetének tükrében
Az értekezés képei
pdf

Erős István

2008 pdf pdf A természetművészet különböző megközelítési módjai Keleten és Nyugaton pdf
Bartek Péter Pál 2008 pdf pdf Betegség és képzőművészet pdf
Lukács József 2008 pdf pdf A fa mint személyes anyagválasztás pdf
Kavecsánszki Gyula 2008 pdf pdf A monumentális tusfestészet pdf
Vásárhelyi Zsolt 2008 pdf pdf Idő a képen pdf
Lieber Erzsébet 2008 pdf pdf Papír - Anyag - Médium pdf

Füzesi Heierli Zsuzsa

2008 pdf pdf Anyagérzet - Anyagszerűség pdf
Ficzek Ferenc 2008 pdf pdf A valóság mint képalkotó elem pdf
Jancsikity József 2008 pdf pdf Kiűzetés a Paradicsomból  pdf
Rezsonya Katalin 2008 pdf pdf Tér és hely az alkotófolyamat és a műalkotás kontextusában pdf
Raffay Réka 2006 pdf pdf A színképzés módszerei a festészetben pdf