Ugrás a tartalomra

A Kreatív Partnerség program

Mi az a „Kreatív Partnerség” program?

A „Kreatív Partnerség” (Creative Partnerships) a „Creativity Culture & Education” nemzetközi alapítvány által kezdeményezett kreatív oktatási program, amely jellegét tekintve egyedülálló a világon. Egy olyan programról van szó, amely ún. kreatív oktatási szemléletet és kreatív pedagógiai-módszertant csempész be a tantermekbe, annak érdekében, hogy jobb teljesítményű, céltudatos, eredményes és motivált diákok kerülhessenek ki az iskolákból, és hogy a pedagógusok újszerű tanulásszervezési módokat és kreatív probléma-megoldási technikákat sajátíthassanak el.

A program során innovatív és hosszan tartó kapcsolatok alakulnak ki az iskolák és a különféle szférából érkező kreatív szakemberek között (pl. képzőművészek, építészek, stb). Az együttműködés pedig arra inspirálja a diákokat, a tanárokat és a kreatív szakembereket egyaránt, hogy újfajta módon közelítsenek ne csak az iskolán belüli, hanem a mindennapokban felmerülő problémákhoz is. A program első lépéseként a résztvevő iskolák beazonosítják az intézményük legégetőbb problémáit, kijelölik azokat a tanulócsoportokat (osztályokat, évfolyamokat) és pedagógusokat, amelyek a program részeseiként helyi intézményi/osztálytermi projekteken keresztül, kreatív szakemberek bevonásával fognak azok megoldásán dolgozni.

2002 és 2011 között csak Nagy-Britanniában több mint 1 millió diák és 90 000 tanár vett részt a programban, amely 8000 sikeres projektet eredményezett több mint 5000 oktatási intézményben.

 

Miért a kreativitás?

A kreativitás egy olyan képesség, amely alkalmassá tesz bennünket arra, hogy megkérdőjelezzük a körülöttünk lévő dolgokat, hogy újszerűen közelítsünk a problémákhoz, és hogy innovatív módon oldjuk meg a feladatainkat. Ezek a képességek pedig ma már a munkaerőpiacon is elengedhetetlenek. A kreatív tanulás emellett hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek elképzelhessék, milyen világban szeretnének élni, és motivációt is ad ahhoz, hogy ennek elérése érdekében megfelelő lépéseket tehessenek.

 

A kreatív szakemberek szerepe

A Kreatív Partnerség középpontjában a kreatív szakemberek és iskolák közötti hosszú távú kapcsolat áll. A különféle területekről érkező szakemberek segítségével a diákok más típusú tudást és képességeket sajátítanak el. A művészek újszerű elvárásokat fogalmaznak meg, ami egyértelműen kihívást jelent a diákok számára. De nemcsak a gyerekek tanulnak és zökkennek ki a napi rutinból az ilyen típusú tanulási folyamat során, hanem a kreatív szakemberek és az iskolák is.

 

A kreatív együttműködés hatása

A brit programok elemzése azt mutatja, hogy a „Creative Partnership – Kreatív partnerség” projektek az összes résztvevőre – a gyerekekre és szüleikre, tanárokra, iskolákra és a kreatív szakemberekre – is egyaránt pozitívan hatnak. Az iskolák dolgozói rendre úgy vélik, hogy a program hatására fejlődés indult el az intézményben, sokkal inkább diákközpontúvá vált a személet, és olyan lehetőségek nyíltak meg, amelyekre korábban nem is gondoltak. A programban résztvevő diákok teljesítménye is szignifikánsan nőtt, ráadásul a szociokulturális szempontból hátrányosabb helyzetű diákok eredményei az országos áltagot is felülmúlták. A szülők a diákok beszámolói alapján váltak egyre kíváncsibbá az iskolában folyó programok iránt, aminek révén egyre inkább szerettek volna bekapcsolódni az iskolai életbe, és motiváltabbá váltak a gyerekek teljesítményével kapcsolatban ők maguk is.

 

A program pedagógiai koncepciója

Kreatív Partnerség egy olyan pedagógiai megközelítést dolgozott ki, ún. “jól működő osztályterem” elnevezéssel, amely arra bátorítja a tanárokat, hogy úgy alakítsák át osztálytermi munkájukat, hogy a tanórák olyan kihívásokkal legyenek teljesek, ahol a tanulás valós élethelyzetekhez köthető; ahol a tanulók mind fizikailag, mind szociálisan, mind érzelmileg és intellektuálisan is lefoglaltak; s ahol a tanuló saját élményei, megfigyelései és kérdései központi helyet foglalnak el.  A tanulás-tanítás átalakításához művészeti, kreatív alkotási folyamatokat vesznek alapul, ezeket csatornázzák be a tanórai és az iskolai életbe; illetve a szaktárgyi tanításhoz fűződő módszertani technikákat a művészeti gyakorlatból származtatják. Az ilyen jellegű oktatásban a gyermek egész lényével tapasztalja meg a tanulás élményét – a tanulás tehát nem csupán mentális folyamat, hanem olyasvalami, ami testüket, érzelmeiket, társas készségeiket is megmozgatja. Ez a fajta „magas teljesítmény” a gyermekben a jólét érzését alakítja ki, ami pedig a sikeres tanuláshoz szükséges reziliencia és magabiztosság alapja. E gyakorlati módszerek hatékonysága abban rejlik, hogy közvetlenül hatnak a tanuló kompetencia-, autonómia- és összetartozás-érzésére. Támogatják a fenntartható tanulás két fontos forrását: az aktivitást és a motivációt.

A program tapasztalata szerint, akkor hozható létre jól működő rendszer, ha a tanulók fizikailag, szociálisan, érzelmileg és intellektuálisan is lefoglaltak. Ez a fajta bevonódás magabiztossággal, az énkép és az önbizalom pozitív megerősödésével, valamint magasabb tanulói teljesítménnyel jár. Ezt segíti elő az ún. „jól működő osztályterem” kialakítása, amely megbontja a hagyományos kereteket, és interaktív teret hoz létre: egy olyan teret, melyben nemcsak a pedagógus, de a tanuló szerepe is megváltozik. A program célja tehát az, hogy az iskolai élet szereplőiből magas fokú elköteleződést kiváltva, kreatív gyakorlatok által és a kreatív képességek fejlesztése révén a tantervi követelmények magas fokú elsajátítását és használatát tegye lehetővé.

 

Mely országokban fut a program?

A Nagy-Britanniában észlelhető sikerek után jelenleg több országban is alkalmazzák a módszert. Norvégia, Pakisztán és Németország, Csehország, Wales, Skócia és Magyarország kísérleti projektjei mellett Litvániában ma már az országos oktatási fejlesztések részét képezi a program.

2015 áprilisa óta a Kreatív Partnerség program részt vesz az OECD CERI által életre hívott és vezetett, 22 ország részvételével működő, az ún. „A kreativitás és kritikai gondolkodás fejlesztése és mérése osztálytermi környezetben” című nemzetközi kutatás-fejlesztési projektben.

 

A magyarországi program

A magyarországi Kreatív Partnerség Program a T-Tudok oktatáskutató és fejlesztő cég vezetésével, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti karának együttműködésével, egy csapat lelkes pedagógus és kreatív szakember szakmai vállalkozásaként immár harmadik éve működik kísérleti jelleggel a pécsi Budai Városkapu Iskola tagintézményeinek, valamint a Pécsi Tudományegyetem gyakorló iskoláinak tanulóival. A Kreatív Partnerség Magyarország egy komplex intézményfejlesztési program, amely művészeket visz az osztályterembe, de nem azzal a céllal, hogy „művész-palántákat” neveljen, hanem azért, hogy segítse a pedagógusok módszertani megújulását kreatív alkotási folyamatok révén. Célja, hogy kreatív gyakorlatok által és a kreatív képességek fejlesztése révén tegye lehetővé a tantervi követelmények elsajátítását és használatát, valamint az olyan készségek és képességek fejlesztését, amivel a munkaerőpiacon jól tudnak majd boldogulni.

A Kreatív Partnerség Program Magyarországon három tanév óta működik, egyre sikeresebben. Az önkéntes, saját forrásból indított program első értékelése biztató, szignifikáns javulás volt tapasztalható a matematika tudás terén a programban résztvevő tanulók esetén.

 

Miért lehet fontos az iskolák számára a program?

A program bevezetése által nemcsak azt érhetik el, hogy az általános iskolából kikerülő tanulók

 

  • kreatívan gondolkodó, kockázatvállaló, a 21. századi munkaerőpiaci kívánalmainak megfelelő kompetenciákkal bíró, csapatban dolgozni tudó, kitartó és motivált fiatalokká válnak, hanem azt is
  • hogy személyiségfejlődésük és közösségi szerepvállalásuk mellett tanulási teljesítményük is jelentősen megnő. A program lehetőséget biztosít arra, hogy az oktatási rendszer által „kulcstantárgyaknak” kinevezett szaktárgyak eredményesen tanulhatók legyenek, köszönve ezt a
  • pedagógusok módszertani megújulásának, pedagógiai-módszertani eszköztára átalakulásának. A program megfelelő működése esetén, a programban résztvevő pedagógusok helyi szakmai-módszertani közössége alakul ki.
  • a tanulói teljesítmény és motiváció növekedésével együtt a program lehetőséget teremt a szülők aktív iskolai bevonására is, illetve a művészek által tartott heti rendszerességű délutáni szabadidős tevékenységekbe való bekapcsolódásra is.

 

Hogyan lehet bekapcsolódni művészeknek, hallgatóknak a programba?

Jelenleg zajlik a programba bevonódó kreatív gyakornokok, egyetemi hallgatók toborzása. A program nélkülük nem tud működni! Minden érdeklődő hallgatónak részletes tájékoztatást nyújtunk, illetve egy három napos intenzív szakmai tréninget, állandó segítséget a megvalósítás során, illetve a Kreatív Partnerség kurzus felvételével 2 kreditet. A programba részt vevő hallgatók hivatalos igazolást kapnak a tréning részvételről és a program teljesítéséről is. Az érdeklődő hallgatók e-mailjét a következő címre várjuk: szilvia.nemeth@t-tudok.hu

 

A regionális programgazdáról:

A T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. lényegesnek tartja az innovatív nemzetközi kutatói és fejlesztői oktatási hálózatokban való részvételt. Ennek jegyében a cég alapítóként vállalt szerepet az International Creative Education Network elnevezésű hálózat (ICEnet - Nemzetközi Kreatív Oktatási Hálózat) létrehozásában, melynek fő célkitűzése a gyermekekben rejlő kreativitás előhívása különböző művészeti tevékenységek által. A T-Tudok Zrt. a Kreatív Partnerség Magyarország programgazdája és működtetője.

A Kreatív Partnerség Magyarország program 2015-ben az Oktatási Hivatal ún. regionális oktatási mintamodelljéül szolgált, a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 keretében megvalósított,  „Innovatív hálózatok létrehozása nevelési-oktatási programok fejlesztésére” című projektben, illetve a 2016/17-es tanévtől kezdődően pedig az OECD CERI „Kreativitás és kritikai gondolkodás fejlődésének mérése az oktatásban” című nemzetközi kutatás-fejlesztési programjának magyar résztvevőjévé vált

 

Kapcsolattartó: Németh Szilvia, ügyvezető igazgató

E-mail: szilvia.nemeth@t-tudok.hu 

Web: http://www.t-tudok.hu/

 

A nemzetközi Creative Partnership-ről bővebben: http://www.creative-partnerships.com/

Az angliai programról: www.creativitycultureeducation.org

 

 

A pécsi program tapasztalatainak és mérési eredményeinek bemutatása (angolul):

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=66211

A magyar program Facebook oldala: https://www.facebook.com/kreativpartnerseg