Ugrás a tartalomra

Erasmus+ tanulmányi mobilitás Európán kívüli partnerországokba pályázat 2023/24

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tanulmányi mobilitás megvalósítására a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében az Erasmus+ KA131 program Európán kívüli partnerországaiban

 

1 fő BA, MA hallgató részére a University of West Florida egyetemen (USA)

1 fő BA, MA hallgató részére a Sungkyunkwan University (Korea)

1 fő BA, MA hallgató részére az Chung Ang University egyetemen (Korea)

1 fő BA, MA hallgató részére az University of Monterrey egyetemen (Mexikó)

 

A pályázat célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik program országbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Az Erasmus+ Európán kívüli program keretében a pályázaton nyertes hallgató lehetőséget kap az Európai Unión kívüli partneregyetemen, részképzésben részt venni (lehetőséget kap arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe szakvezetői engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) legalább részben beszámítja. A külföldi tanulmányok időtartama 3-5 hónap.

A program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • legfeljebb 4,5 hónapot töltenek a partneregyetemen;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő intézmény a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszám a kari Erasmus Szabályzat alapján 12 ECTS.
 • A partneregyetemek tanulmányi információi:

 

University of West Florida: https://uwf.edu/academic-engagement-and-student-affairs/departments/international-programs/exchange-students/how-to-apply/

Sungkyunkwan University: https://www.skku.edu/eng/International/StudySKKU/Introduction.do

Chung Ang University: https://oia.cau.ac.kr/sub03/sub02.php

University of Monterrey: https://www.udem.edu.mx/en/study/udem-for-one-semester

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Általános részvételi feltételek:

 • a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
 • Elsősorban BA v. MA szintű hallgató részére. A kiutazás legkorábban a felsőoktatási (BA) tanulmányok második évében (két lezárt félévvel rendelkezik a kiutazáskor)
 • abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a PTE-n; és diplomáját nem szerzi meg a mobilitási időszak befejezése előtt
 • a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)
 • megfelelnek az adott karon meghirdetett pályázati követelményeknek.
 • Pályázati feltételek:
 • ösztöndíj feltétele: minimum 3,0 hagyományos átlag a pályázat benyújtását megelőző két lezárt félévben/ MA hallgatók esetében BA diploma átlag
 • benyújtandó dokumentumok: kitöltött jelentkezési lap, önéletrajz, utolsó két lezárt félév átlagigazolása (MA        hallgatók esetében BA diploma), nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata, igazolás közösségi és tudományos tevékenységről
 • A pályázat elnyerésének feltétele a pályázott nyelvterület nyelvéből minimum középfokú “C” típusú vagy azzal egyenértékű állami nyelvvizsga. Amennyiben a hallgató nem rendelkezik a szükséges nyelvvizsgával a kiutazás feltétele a nyelvi meghallgatáson való sikeres szereplés.
 • A pályázat beadásához szükséges a vonatkozó Kar Erasmus szabályzatának áttanulmányozása, és annak tudomásul vétele, amely a https://mobilitas.pte.hu/szabalyzatok oldalon érhető el.
 • Az ösztöndíjat elnyerő hallgató az ösztöndíj tartamára egyéni tanulmányi és vizsgarendet kap. A hallgatónak a külföldön töltött félév során minimum 12 ECTS kreditet kell teljesítenie a partnerintézményben. A teljesített tárgyakat a kari Kreditátviteli Bizottsághoz benyújtott kérelem alapján elismeri.

 

Az ösztöndíj mértéke: A pályázatot elnyert hallgató 280.000 Ft/hó havi ösztöndíjban (max. 4,5 hónapra) illetve távolság szerinti egyszeri utazási támogatásban (600.000 Ft) részesül. A pályázatot elnyert hallgató egyéni ösztöndíjszerződést köt a PTE-vel. Az ösztöndíjszerződés és az utalás adminisztrációját a PTE Nemzetközi Igazgatósága koordinálja.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot legkésőbb 2023. október 5. 12:00 óráig kell benyújtani a https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=PECS01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMS&sprache=hu weboldalon.

 

Kötelező PTE jelentkezési dokumentumok: Angol nyelvű Transcript v. kreditigazolás (TO által kiállított), angol nyelvű oktatói ajánlás (tanszék-, vagy intézet vezető részéről), angol nyelvű motivációs levél. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a kari koordinátor ad.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a PTE Erasmus Bizottság bírálja el legkésőbb 2023. október 15-ig. A bírálati szempontokat a kar Erasmus szabályzat illetve a PTE Erasmus szabályzat rögzíti.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai a kari Erasmus szabályzatban és a PTE Erasmus szabályzatban elérhetőek: https://mobilitas.pte.hu/szabalyzatok

Az előzetes tartalmi bírálatot követően a mobilitás megvalósításához szüksége idegen nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet.  A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a vonatkozó kari koordinátor tud további információval szolgálni továbbá:

Czéh Gábor, nemzetközi kreditmobilitás koordinátor, PTE Nemzetközi Iroda

Telefon:+3672501509, e-mail: czeh.gabor@pte.hu

A teljes pályázati kiírás letölthető itt:

Pályázat határidő: