Ugrás a tartalomra

Restaurátor-művész (kőszobrász specializáció)

Képzés típusa
Osztatlan
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
10 félév
Felvételi irányszám
5
 • Képzésről
 • Képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat

A gyakorlati oktatás során a hallgatók a rajzi, mintázási, másolat készítési feladatoktól jutnak el a különböző szobrászati és restaurátori anyagok és technológiák felhasználása és megismerése útján a komplex restaurálási, műtárgyvédelmi feladatok önálló elvégzéséhez. A képzés a restaurálás elmélete és gyakorlata mellett több tudományágat, szakterületet is érint, úgy, mint alkalmazott természettudományi ismeretek, művészettörténeti ismeretek, szabadkézi rajz és ábrázolási ismeretek. A képzés része a művésztelepi gyakorlat, melyhez olyan intézmények nyújtanak együttműködési lehetőséget, mint a Janus Pannonius Múzeum, vagy a Nagyharsányi Szoborpark. A restaurátor oktatás a PTE karainak együttműködésével valósul meg, amelyek közül a TTK Fizikai Intézet számos kutatási eredménnyel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a lézerek restaurátori felhasználásában.Képzés célja:

A képzés célja restaurátorművészek képzése, akik magas szinten ismerik és alkalmazzák a restaurálás gyakorlatát és elméletét. A restaurálás szakmai, művészi és etikai követelményeinek tudatában, a kulturális tárgyi örökség anyagi és eszmei valójában történő megőrzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás birtokában képesek a specializációjuknak megfelelő egyedi restaurálási, műtárgyvédelmi feladatok elvégzésére. Rendelkeznek a szakma gyakorlásához szükséges történeti, természettudományos ismeretekkel, etikai szemlélettel, gyakorlati készségekkel és jártassággal, valamint felelős magatartással. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: 950 000 Ft

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 10 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs Zsolnay Vilmos utca 16.

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles restaurátorművész

Képzési jellemzők:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükségesFőbb témakörök:

restaurálás (elmélet és gyakorlat), természettudományi ismeretek (specializációnak megfelelő anyagtan, fizika, kémia, analitika), művészet- és kultúrtörténeti ismeretek, szabadkézi rajz, ábrázolási ismeretek, muzeológiai és műemlékvédelmi ismeretekFelvételi irányszám: 5

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.

Alkalmassági vizsga:
A restaurátor szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány- és formaérzékének, megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének felmérése otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: min. 10 db tanulmány (részben rajz, részben eredeti plasztika). Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkáról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm)
 
Alkalmassági vizsga: "megfelelt"/"nem felelt meg"

Gyakorlati felvételi vizsga:
A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma, és téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése és a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, művészettörténeti tájékozottságának, a művészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, mintázás) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga alapján.
A felvételizők hozzanak magukkal:

 • minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, ragasztószalagot
 • a rajzoláshoz ceruzát, rajzszenet, krétát, tust, tollat stb.
 • a mintázáshoz: mintázóeszközt

Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei:
akt tárgyi környezettel, rajz
fejtanulmány, mintázás
dombormű másolás, mintázás

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei:
művészettörténet (írásbeli teszt)
otthoni munkák bemutatása: min. 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, plasztika stb.) ebből lehet tanári korrektúrával készült is. Előnyt jelenthet plasztikus vagy rajzi másolat készítése, szakiránynak megfelelő anyaghasználat.
pályaalkalmassági beszélgetés: általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, hazai és nemzetközi múzeumok ismerete, tájékozottság az egyetemes művészetekben, tájékozottság a restaurátori feladatokkal kapcsolatos általános ismeretekben, logikus gondolkodásmód

Ajánlott irodalom: Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.
Gyakorlati vizsga: 200 pont

A gyakorlati vizsga részei:
Gyakorlati képzőművészeti vizsga összesen: 70 pont

 • akt tárgyi környezettel, rajz 0-25 pont
 • fejtanulmány mintázás 0-25 pont
 • dombormű másolása 0-20 pont

Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.
 Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont

 • művészettörténet (írásbeli teszt) 0-20 pont
 • otthoni munkák bemutatása 0-55 pont
 • pályaalkalmassági beszélgetés 0-55 pont

Többletpontot egyik szakon sem számolnak.Kapcsolat:

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETI KAR KÉPZŐMŰVÉSZETI INTÉZET

GYÖRGY HAJNAL intézeti menedzser

H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Telefon: +36 72 501-500 / 22825 • E-mail: gyorgy.hajnal@pte.hu

Weblap: http://www.art.pte.hu