Ugrás a tartalomra

Művészetterápia MA

Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
4 félév
Felvételi irányszám
 • Képzésről
 • Képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat

A képzés célja művészetterapeuták képzése, akik képesek a mentálhigiénés prevenció, a terápia és a rehabilitáció területein adekvát szupervízió mellett művészetterápia végzésére, továbbá terápiás célú művészi teljesítmények facilitálására, támogatására. A szakon végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására..

 Képzés célja:

A képzés célja művészetterapeuták képzése, akik képesek a mentálhigiénés prevenció, a terápia és a rehabilitáció területein adekvát szupervízió mellett művészetterápia végzésére, továbbá terápiás célú művészi teljesítmények facilitálására, támogatására. A szakon végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

1.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

1.1.1. A szakon végzett

1. tudása:

 • Általános tájékozottsággal rendelkezik vizuális és zeneművészeti területeken, és közülük legalább az egyiket alkotó, előadó módon műveli.
 • Ismeri a művészetterápia mint szakma történetét, fejlődését, a művészetterápiás elméleteket, mint a kortárs művészeti terápiák elméleti alapjait.
 • Megfelelő pszichológiai és pszichopatológiai ismeretekkel rendelkezik, és ismeri ezek művészetterápiás vonatkozásait. Ismeri a segítő kapcsolati munka elméletét, s annak művészetterápiás vonatkozásait.
 • Alapismeretekkel rendelkezik a mentális zavarok területén, azok kezelési lehetőségeit, különösen prevencióját és rehabilitációját illetően. Általános tájékozottsággal rendelkezik a speciális intézményekről, amelyekben művészetterápiás tevékenység folyik.
 • Művészettörténeti, -elméleti és művészetpszichológiai ismeretekkel rendelkezik.
 • Ismeri a művészetterápia gyakorlatának jogi szabályozását és etikai alapjait.
 • Ismeri a művészetterápia (és a hozzá kapcsolódó szakmai területek) kommunikációs és prezentációs eszközeit, módszereit, csatornáit, ismeri és érti a szaknyelvet.
 • Ismeri és érti a művészetterápia kapcsán felmerülő szakmai problémákat, valamint tisztában van azok kulturális és társadalmi vonatkozásaival.
 • Alapos kritikai ismeretekkel rendelkezik a szakma releváns elméleteit, kérdéseit és vitáit illetően.

 

2. képességei:

 • Képes az adekvát művészetterápiás állapotfelmérésre; a művészetterápiás folyamat egyénre szabott megtervezésére.
 • Személyre szabottan, az önkifejezés és a személyes növekedés támogatásával, hatékonyan működik együtt klienseivel a segítő kapcsolatban.
 • Képes a művészetterápiás folyamat hatásának kiértékelésére.
 • Képes multidiszciplináris gyógyító team tagjaként hatékonyan működni; és a pszichiáter szakorvosi, pszichológusi szupervíziót alkalmazni.
 • Képes a létrejövő alkotások esztétikai értékelésére és azok művészi értékének felismerésére.
 • Képes a művészetterápia korszerű eredményeit saját terápiás munkájában alkalmazni.
 • Képes terápiás munkáját magas szintű szakmai formában megtervezni és megvalósítani, s mindezt magas szinten kommunikálni (portfolió, esettanulmány).

3. attitűdje:

 • Nyitott, érdeklődő és motivált a művészetterápiás ismeretek, bizonyítékalapú módszerek, irányzatok, technikák megismerése iránt.
 • Nyitott a sokoldalú módszertani megközelítésre.
 • Elkötelezett a segítő tevékenység iránt, toleranciával és empátiával közelít a problémákkal rendelkező emberek felé. Előítéletektől mentesen közelít a különböző társadalmi és kulturális hátterű kliensekhez.
 • Klienseit – azok igényeit figyelembe véve – informálja az alkalmazni kívánt eljárásról, módszerekről, illetve ezek várható hatásáról.
 • Fel- és elismeri az orvosi és pszichoterápiás gyógyító területekhez képest tevékenységi területének határait. Pszichiáter szakorvosi, pszichológusi szupervízióval végzi tevékenységét.
 • Megfelelő önismeret és társismeret jellemzi.
 • Szakmai és nyelvi ismereteit folyamatosan fejleszti.
 • Terápiás munkája és kutatásai során betartja a szakma etikai és jogi irányelveit.
 • A művészetterápiás tevékenységnek helyet adó intézmény működési elveihez és szabályaihoz alkalmazkodik.

 

4. autonómiája és felelőssége:

 • Felelősséget érez az általa vezetett művészetterápiás folyamatokért, az abban résztvevő kliensekért és alkotásaikért.
 • A gyakorlati munkáját felelősséggel, személyre szabott terápiás program szerint, adekvát szupervízió mellett végzi.
 • Szakmai és etikai szempontok figyelembevételével képes a döntéshozatalra.
 • Folyamatosan mélyíti önismeretét, s dolgozik személyes növekedésén. Saját kreatív alkotótevékenysége révén fejleszti reflexivitását. Törekszik a kreatív folyamatok növekedést elősegítő hatásának elmélyült megtapasztalására, megismerésére.
 • Tudatában van a művészetterápiás tevékenység egyéni, társas és társadalmi, kulturális és környezeti hatásainak.
 • Tájékozódik szakmai kérdésekben, kritikai álláspontját szakértői segítséggel hozza meg.
 • Felismeri és megfelelően reagál az etikai és jogi dilemmákra, alkalmazza az etikai döntéshozatal modelljeit. Szerepet és felelősséget vállal a szakma fejlődésében, részt vesz a szakmai közéletben.


Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: 950,000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles művészetterapeuta

Képzési jellemzők:

A mesterképzési szak szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 • a segítő művészeti és kapcsolati munka elmélete: művészetterápia, pszichológia, pszichiátria, pszicho-neurofiziológia, a specializáció szerinti művészeti ág szerinti történeti és elméleti ismeretek, a segítő kapcsolati munka jogi és etikai vonatkozásai: 15-25 kredit
 • A segítő művészeti és kapcsolati munka gyakorlata (a különböző művészeti ág gyakorlata és annak eszközei, önismereti és módszertani sajátélmény): 20 – 30 kredit
 • A képzésben választható, művészeti áganként szervezett specializáció: a specializáció szerinti művészeti ág sajátos elméleti, történeti, módszertani, gyakorlati ismeretei, alkalmazási területei (mentálhigiéniás prevenció, gyógypedagógia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, felnőttpszichiátria, addiktológia, geriátria, pszichoszomatika, rehabilitáció). Esetelemzés, szupervízió, önismeret. Társterápiák (minimum 4 kredit): 50-60 kredit
 • A szakdolgozat vagy diplomamunka elkészítéséhez rendelt kreditek száma: 10 kredit

 

A szakmai gyakorlat és a gyakorlati képzés követelményei:

Az intézményen kívüli szakmai gyakorlat köznevelési vagy gyógypedagógiai vagy pszichiátriai és rehabilitációs intézményekben vagy speciális felnőtt és ifjúsági otthonokban a szakmai felelős által megadott követelmények alapján szakmai felügyelettel végzett 120 óra gyakorlat, legalább 4 kredit értékben.

A képzést megkülönböztető speciális jegyek:

A képzésben egy, a művészetági ág szerint szerveződő specializáció elvégzése kötelező.Szakirányok, specializációk:

Képzőművészet-terápia
Zeneterápia

 Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

A Művészetterápia mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az alábbi szakok:
a művészet képzési területről az alkotóművészet és muzikológia, az előadó-művészet, a fotográfia, a képzőművészet-elmélet, a tárgyalkotás, a tervezőgrafika, a textiltervezés, az animáció, a média design, a látványtervezés és az építőművészet alapképzési szakok, a festőművész, a grafikusművész, a dramaturg, a színházrendező, a színművész és  a szobrászművész osztatlan mesterképzési szakok, a művészetközvetítés képzési területről a képalkotás, a kézműves tárgykultúra, a környezetkultúra, a zenekultúra, az orvos- és egészségtudományi képzési területről az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirány, az általános orvos, a fogorvos, a gyógyszerész osztatlan mesterképzési szak, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia alap vagy mesterképzési szak, a pedagógia alapképzési vagy neveléstudomány mesterképzési szak, a néprajz alap vagy mesterképzési szak, a társadalomtudomány területről a szociális munka alap vagy mesterképzési szak, a szociálpedagógia alap vagy mesterképzési szak, továbbá a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai és tanári mesterszakjai illetve ezeknek a 1993. évi LXXX. törvény szerint megfeleltethető szakok

A további alapképzési és mesterképzési szakok, a korábbi tanulmányok során – a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – legalább 60 kredit megszerzése szükséges a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógia, a művészetek területéről.

A felvételi vizsga részei:  
•        gyakorlati vizsga: portfólió és szakmai munkaterv bemutatása
•        motivációs beszélgetés: elbeszélgetés

Gyakorlati vizsga: A gyakorlati vizsgán minden felvételiző portfólió (eddigi alkotói, vagy előadóművészeti tevékenység) bemutatásával, illetve az írásban benyújtott motivációs levéllel vehet részt.
A nem képzőművészeti vagy zenei előképzettséggel rendelkezőknek a képzőművészeti vagy zenei önkifejezésben való jártasságukat néhány saját alkotás bemutatásával, a vizsgán készített gyakorlati feladat bemutatásával vagy hangszeres játékkal kell igazolniuk. Előnyt jelent az előzetes (igazolt) gyakorlati tapasztalat a mentálhygiénés, prevenciós vagy a terápiás területek valamelyikében, illetve a közoktatásban szerzett igazolható művészeti gyakorlat.

Motivációs beszélgetés: A leendő hallgatók felvételi vizsgán, elbeszélgetésen vesznek részt, melynek célja a jelölt motiváltságának, személyisége alkalmasságának, szakképzettsége várható felhasználásának megismerése.

Felvételi pontok számítása:
•        gyakorlati vizsga: portfólió és szakmai munkaterv bemutatása: 34 pont
•        motivációs beszélgetés: elbeszélgetés: 15 pont
A Kar a művészetterápia mesterképzésben a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával határoz meg

Többletpontok: maximum 2 többletpont adható
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
- fogyatékosság: 1 pont
- gyermekgondozás: 1 pont
- hátrányos helyzet: 1 pont
- 2. nyelvvizsga/középfokú (B2) komplex: 1 pontKapcsolat:

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETI KAR KÉPZŐMŰVÉSZETI INTÉZET

GYÖRGY HAJNAL intézeti menedzser

H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Telefon: +36 72 501-500 / 22825 • E-mail: gyorgy.hajnal@pte.hu

Weblap: http://www.art.pte.hu