Ugrás a tartalomra

Ének-zenetanár - közismereti tanár osztatlan

Képzés típusa
Osztatlan
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
10 félév
Felvételi irányszám
1-20 fő
  • Képzésről
  • Képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat

Az osztatlan tanári mesterképzés felkészíti a végzett hallgatókat
- a tanári hivatásra,
- oktató-nevelő feladatainak ellátására a magas szintű elméleti és gyakorlati felkészültségük alapján
- a gyerekek alkotó és önkifejező tevékenységének irányítására és a tananyaghoz kapcsolódóan kreatív alkotó tevékenységük kibontakoztatására.Képzés célja:

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás évfolyamain, a szakképzés és a felnőttképzés zenei-kulturális területein, magas fokú zenei, illetve pedagógiai tudással rendelkező, az ének-zene oktatására képes tanárok képzése, akik karvezetői felkészültségük alapján alkalmasak az iskolai kórusmunka vezetésére, az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére, valamint az oktatási-nevelési feladatok ellátására, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


 

 

 Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK:500.000 Ft/ félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Jelenleg nem indul

A képzés időtartama: 10 félév

Képzés helyszíne(i): Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles általános iskolai ének-zenetanár(a) és okleveles általános iskolai ... tanár(a)

Képzési jellemzők:

A képzés során a szakhoz kapcsolódó elméleti ismeretek megszerzésén kívül nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati tárgyakra, mint a karvezetés, vezénylési gyakorlat, kórusvezetési gyakorlat, valamint a gyakorló iskolában teljesítendő iskolai gyakorlatok.Főbb témakörök:

Szakterületi ismeretek:

a) általános műveltségi ismeretek filozófia, etika, zeneesztétika, művészettörténet, nyelvművelés: 4-8 kredit

b) szakmai törzsanyag ismeretkörei: 80-90 kredit

- zeneelméleti ismeretek,
- zenetörténeti és zeneirodalmi ismeretek,
- népzenei ismeretek,
- szolfézs,
- kórusvezetési gyakorlati és elméleti ismeretek,
- énekkari gyakorlat,
- zongora, illetve hangszerjáték,
- magánének,
- transzponálás-partitúraolvasás,
- egyéb speciális szakmai ismeretek (akusztika, continuo-játék, kamaraének, zenekari gyakorlat, hangegészségtan-beszédművelés, rendezvényszervezés, tudományos kutatás módszerei).

Az ének-zene tanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

- Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója, az arra épülő, teljes embert fejlesztő zenepedagógia; az ének-zenei nevelés és oktatás módszerei: a daltanítás, a dallami, ritmikai, zeneelméleti és zenetörténeti, valamint népzenei ismeretek tanítása; a zenei készségfejlesztés módszerei: éneklési, dallami, ritmikai, írás és olvasási, improvizációs készségfejlesztés; többszólamúság; zenehallgatás; zenei képességfejlesztés.

- Más zenepedagógiai irányzatok és módszerek.

- Az oktatás tartalmát szabályozó dokumentumok (Nemzeti alaptanterv, kerettanterv, érettségi követelmények, pedagógiai program, helyi tanterv, tanmenet, óravázlat).

- Anyagismeret, tankönyvelemzés; tudásbázisok és infokommunikációs eszközök használata.

 Felvételi irányszám: 1-20 fő

Felvételi követelmények: Érettségi bizonyítvány

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

A felvételi vizsga részei:

1. Elméleti-zenei alkalmassági vizsga
2. Gyakorlati vizsga

 

1. Elméleti-zenei alkalmassági vizsga

Az alkalmassági vizsgán a felvételi követelmények készültségi szintjéről kell számot adni!

Szövegértési beszélgetés (szövegértelmezési képességét, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készség, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettség felmérése, zenei műveltségi kérdések).

2. Gyakorlati vizsga

Éneklési készség

-     30 szabadon választott népdal stílusos előadása emlékezetből

-     két, szabadon választott, különböző stíluskorszakból származó műdal megszólaltatása kotta nélkül. (Zongorakíséretről a bizottság gondoskodik.)

Szolfézs- zeneelmélet

írásbeli:

-     népdalok lejegyzése hallás után,

-     négyszólamú, szűk szerkesztésű összhangzattani példa lejegyzése a szóbeli követelményeknek megfelelően

szóbeli:

-     Biztos tonális hallás (bécsi klasszikus és barokk alterált hangokat is tartalmazó egyszólamú dallamok lapról olvasása szolmizálva, biztos intonációval) Pl. Legányné Hegyi Erzsébet: Bach-példatár I.

-     A violin- és a basszuskulcs ismerete, biztos tájékozódás a vonalrendszerben

-     A kvintkör/kvintoszlop készségszintű ismerete (előjegyzések, párhuzamos hangnemek, vezetőhangok)

-     Hangközök, hármashangzatok és fordításaik, a domináns szeptim és fordításainak, valamint a szűkített szeptim hallás utáni felismerése, éneklése és felépítése adott alsó-, vagy alaphangra (írásban is), a dominánsszeptim és a szűkített szeptim helyes oldása (énekelve)

-     Modális sorok hallás utáni felismerése, éneklése adott hangra, írásbeli felépítésük

-     A funkciók ismerete és hallás utáni felismerése (egyszerűbb bécsi klasszikus kétszólamú diktandóban bejelölésük)

-     Megkezdett klasszikus összhangzattani tanulmányok (A T-D és T-S ingamozgások változatai: I-V-I, I- V7-I, I-IV-I, I-IV64-I, az összetett autentikus zárlat változatai: I-IV-I64-V7-I, I-II6-I64-V7-I, I-II-I64-V7-I, I-IV/II6/II-V-I, I-IV/II6/II-V7 (!)-I, az I6 és a IV6, VI: I után és álzárlatban) 3# és 3b előjegyzésű hangnemkörben.

Ajánlott tankönyvek: Ligeti György: Klasszikus összhangzattan vagy Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia- és formavilága vagy Győrffy István – Beischer-Matyó Tamás – Keresztes Nóra: Klasszikus összhangzattan

Zongora

Két, szabadon választott, különböző stílusú darab előadása, lehetőleg kotta nélkül.

Zeneirodalmi tájékozottság

Általános zenei műveltség felmérése a gimnáziumi tankönyvek anyagából.

 

Felvételi vizsga értékelése és pontszámok:

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg
A gyakorlati vizsgán max. 100 pont szerezhető, amely megkétszereződik.

Írásbeli vizsga - max. 30 pont
-     Szolfézs, összhangzattan-zeneelmélet 0-30 pont
Aki az írásbeli vizsgán nem ér el a megszerezhető 30 pontból 15 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.

Szóbeli vizsga - max. 70 pont
-     szolfézs 0-10 pont
-     összhangzattan-zeneelmélet 0-10 pont
-     zongora 0-15 pont
-     éneklési készség 0-20 pont
-     zeneirodalmi tájékozottság 0-15 pont

 Elhelyezkedési területek:

A végzettséggel általános iskolában ének-zene és a másik szakon szerzett szakképzettségnek megfelelő tanárként van lehetőség elhelyezkedni.

Amennyiben a közismereti szakon a hallgató középiskolai tanári végzettséget szerez, úgy középszinten is vállalható tanári állás.Kapcsolat:

Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

 

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit - 72/501-500/28-207
sipos.judit@pte.hu