Ugrás a tartalomra

ZENETANÁR OSZTATLAN KÉPZÉS (10 szemeszter)

HANGSZERES ÉS MAGÁNÉNEK SZAKIRÁNYOK

A felvételi vizsga részei:
1. Pályaalkalmassági vizsga
2. Alkalmassági vizsga
3. Főtárgy gyakorlati vizsga

1. Pályaalkalmassági vizsga

A vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel írt) vázlat alapján (kb. 10 percben) – ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának értékelése, a legalkalmasabbak kiválasztása. Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérünk, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.

2. Alkalmassági vizsga részei a hangszeres szakirányokon

A) hangszeres főtárgyi meghallgatás – csak az alább felsorolt hangszereknél!
B) próba óra – csak az alább felsorolt hangszereknél!
C) zenei-elméleti alkalmassági vizsga – minden hangszernél

A) Hangszeres főtárgyi meghallgatás
A hangszeres főtárgyi meghallgatás az elméleti vizsga előtt külön időpontban, külön napon kerül megrendezésre.

B) Az ún. próba óra keretében a vizsgáztatók és a felvételiző közös főtárgy-órát tartanak/ munkaórán vesznek részt, melynek időtartama nem meghatározott. Adott esetben a bizottság ettől a ponttól el is tekinthet a művek bemutatása, azaz a főtárgyi meghallgatás teljesítése után. Az A) pont nem hagyható el.

A hangszeres főtárgyi meghallgatás és próba-óra vizsgabizottság előtt történik.
Amennyiben az alkalmassági vizsga bármely része eredménytelenül zárul, úgy az alkalmassági vizsga értékelése ’nem felelt meg’.

Mélyhegedű szakirány:
Kettő különböző karakterű darab vagy egy mű két különböző karakterű tétele.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Gordonka szakirány:
Kettő különböző karakterű darab vagy egy mű két különböző karakterű tétele.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Fuvola szakirány:
1 etűd
1 előadási darab
1 barokk szonáta 2 tétele
1 klasszikus versenymű 1. tétele
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Klarinét szakirány:
1 választott skála a középiskolában tanultak szerint.
2 különböző karakterű etűd.
1 előadási darab vagy annak tétele(i). A felvételiző kívánsága szerint több előadási darab egy-egy tétele is választható.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Oboa szakirány:
1 választott skála a középiskolában tanultak szerint
2 különböző karakterű etűd
1 előadási darab vagy annak tétele(i) A felvételiző kívánsága szerint több előadási darab egy-egy tétele is választható.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Fagott szakirány:
1 választott skála a középiskolában tanultak szerint
2 különböző karakterű etűd
1 előadási darab vagy annak tétele(i) A felvételiző kívánsága szerint több előadási darab egy-egy tétele is választható.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Gitár szakirány:
Hangversenyszerű produkció, ahol kotta nélkül vagy kottából a felvételi követelményekből a felvételiző által tetszőlegesen kiválasztott 20 percnyi műsor előadása.

C) Zenei-elméleti alkalmassági vizsga – minden hangszeres és magánének szakirányon kötelező

A követelmények azonosak az előadó-művészet alapképzési szak követelményeivel.

Szolfézs írásbeli
- 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
- XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
- lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
- Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
- összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
- a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
- klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
- 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
- zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
- pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
- két Bach-mű
- klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
- egy Bartók-mű
- egy előadási darab

Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

3. Főtárgy gyakorlati vizsga

Magánének
1 barokk dal vagy ária
1 klasszikus dal vagy ária
2 romantikus dal
1 20-21. századi magyar dal
1 népdalfeldolgozás

A műveket eredeti nyelven, kotta nélkül kérjük előadni!
Jelentkezési feltétel: fül-, orr, - gégeszakorvosi igazolás

Zongora
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- egy prelúdium és fuga (Bach)
- egy bécsi klasszikus szonáta
- egy virtuóz jellegű etűd (Czernytől napjainkig, prelűd nem helyettesítheti!)
- egy romantikus mű
- egy XX. századi mű

Orgona
- egy triószonáta gyors tétele (J. S. Bach)
- egy prelúdium (fantázia / toccata) és fúga (J. S. Bach)
- egy romantikus orgonamű
- egy XX. századi orgonamű

Hegedű
(A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- két etűd (különböző karakterű)
- két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
- egy hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

Mélyhegedű
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- két etűd a szakiskola anyagából
- egy Bach szvitből vagy szólószonátából 2 tétel
- egy versenymű tétel (1. vagy az utolsó)
- egy előadási mű vagy egy szonáta két tétele

Gordonka
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- három gyakorlat
- két szonáta tétel
- két tétel Bach szólószvitjeiből
- versenymű két tétele

Gordon
- két gyakorlat
- két koncert-tétel (gyors, lassú - kotta nélkül)
- egy Bach-mű tétele
- egy előadási darab (szonáta tétel is lehet - kotta nélkül)

Gitár
- két etűd: Carcassi Op. 60. 14-25,- F. Sor: Op. 29,- Giuliani: Op. 48 művekből
- két tétel egy Bach műből (pl. Táncok)
- két előadási darab a felsorolt stílusok közül: reneszánsz, romantikus, modern (Robert de Visée: Szvitek, Weiss: Szvitek, Milan: Fantázia, Pavan, Sor: Menüettek, Giuliani: Szonáta C-dúr tétel, Torroba, Turina, Bartók-Szendrey, Paganini művekből)

Fuvola
- az összes dúr és moll skála
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy fuvolaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

Kürt
Etűd:
J. F. Gallay III./7. vagy Maxime-Alphonse III./7.
Előadási darabok:
kadenciális versenymű-tétel és egy eltérő karakterű tétel, vagy előadási darab

Oboa, klarinét, fagott, harsona, tuba szakirányok
- az összes dúr és moll skála
- két gyakorlat, etűd (két különböző karakterű)
- egy előadási darab (karakterdarab)
- egy koncert lassú és gyors tétele

Trombita
- az összes dúr és moll skála
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy trombitaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

Szaxofon
1 skála
2 etűd
2 különböző karakterű előadási darab (egyet kotta nélkül)

Skálák 7#-7b-ig; alapskála, tercek, kvartok

Etűdök:
Wilhelm Franz Ferling (Mule): 48 Etűd (Leduc)
Marcel Mule: 18 Exercices ou Études d’apres Berbiguier  (Leduc)
Marcel Mule: Études Variées (Leduc)
H. Klosé: Quinze Études Chantantes (Leduc)

Előadási darabok:
Robert Planel: Prelude et Saltarelle (Leduc)
Lajtha László: Intermezzo (Leduc)
Jules Demersseman: Fantaisie sur un theme original (Hug)
A. Tcherepnine: Sonatine Sportive (Leduc)
Jean Francaix: Cinq danses exotiques (Schott)
Paul Creston: Sonata  (Shawnee)
Paule Maurice: Tableaux de Provance (Lemoine)
Darius Milhaud: Scaramouche (Salabert)
Paul Bonneau: Suite  (Leduc)
Ronald Binge: Concerto (Molenaar)
Paul Harvey: Concertino (Maurer)
Alexander Glazunov: Concerto (Leduc)
Antonio Vivaldi: Sonata in g minor (Marx) (Dorn Publications)
Georg Friedrich Händel (Rascher): Sonate XIII (Elkan-Vogel)
Georg Friedrich Händel(Rascher): Sonate No.3. (Chappel&Co)

Szóló darabok szaxofonra:
Ryo Noda: Improvisation I –II-III(Leduc)
Georg Philipp Telemann (Jean-Yves Fourmeau): 12 Fantázia (Billaudot)
Henri Tomasi: Evocations
Walter S. Hartley: Petite Suite

Ütőhangszer
Dallamhangszer
- egy szabadon választott Bach szólószonáta, vagy partita tétel
- egy négy verős marimba, vagy vibrafon előadási darab
Üstdob
- egy négy timpanis etűd, vagy darab
Kisdob
- B. Lylloff: Arhus etűd
- egy rudimental szóló kisdob darab

FELVÉTELI VIZSGARÉSZEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK:
Pályaalkalmassági vizsga értékelése: „alkalmas” vagy „nem alkalmas”
Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".
A hangszeres főtárgyi meghallgatás és próba-óra vizsgabizottság előtt történik.
Amennyiben az alkalmassági vizsga bármely része (A, B vagy C) eredménytelenül zárul, úgy az alkalmassági vizsga értékelése ’nem felelt meg’.
A főtárgyi gyakorlati vizsgán max. 100 pont szerezhető, amely négyszereződik.

A főtárgyi követelmények azonosak az előadó-művészet alapképzési szak követelményeivel.