Ugrás a tartalomra

Témavezetők, oktatók

I. KÉPZŐMŰVÉSZET
Programvezető: Prof. Dr. Somody Péter
 
Dr. habil. Ernszt András
Téma: Festészet
•    Különböző absztrakt és annak határán mozgó festészeti irányzatok kutatása.
•    A táblakép határainak kiszélesítése, a táblakép méretbeli lehetőségeinek vizsgálata.
•    Festészeti eljárások, technikák vegyes alkalmazásának a kutatása, a lehetséges kölcsönhatások vizsgálata (például sokszorosító grafikai eljárások táblaképeken történő alkalmazása).
•    A kutatási témák a jelentkezők érdeklődésének megfelelően egyénre szabottak. Megbeszélés alapján más téma is kutatható.
Elérhetőség: ernszt@citromail.hu , ernsztandras@gmail.com

Prof. Dr. Fusz György
Téma: Szobrászat
•    Az épített tér és műtárgy kapcsolata. A szobrászati tér, alkalmazott szobrászat az épített térben. Plasztikai kifejezésmódok és lehetőségek, új anyagok, technológiák kutatása.
•    A tér karakterének, funkciójának vizsgálata a műalkotások szempontjából. A kerámia, a porcelán, a beton, az üveg felhasználása.
•    Az ökológiai szemléletmód, az organikus szobrászat alkalmazása az épített térben.
•    Megbeszélés alapján más téma is kutatható.
Elérhetőség: fusz.gyorgy@pte.hu

Prof. Dr. Gerendy Jenő
Téma: A képzőművészet és a tervezőgrafika határterületei.
•    Kapcsolódási pontok, integrativitás a tervezőgrafika és a kortárs képzőművészet képalkotási tendenciái között. A képzőművészet és a tervezőművészet interdiszciplináris folyamatainak, technológiai fejlődésének összehasonlítása és mindezek lehetséges kölcsönhatásainak vizsgálata.
•    A tervezőgrafika határterületeinek kutatása, új kifejezésmódok keresése, és az eredmények alkalmazása a vizuális kommunikáció gyakorlatában és / vagy műalkotások létrehozásában.
Néhány feldolgozható téma:
•    a vizuális kommunikáció, mint alkotói médium
•    infodesign és képzőművészet
•    képalkotó tipográfia
•    képgrafikai és fotó eljárások tervezőgrafikai „újrahasznosítása”
•    megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.
Elérhetőség: gerendy.jeno@pte.hu

Dr. habil. Hegyi Csaba
Téma: Festészet
•    A modern és a jelenkori művészet kapcsolata az antik, a népvándorlás kori és a keresztény európai festészet, művészet történetével. A festészet anyagainak, elemeinek, kifejezőeszközeinek szimbolikus jelentéstulajdonításai. A festészet kapcsolata más műfajokkal és tudományokkal (például: rajz, szobrászat, konstrukciók, játékok, ideogrammák, ornamentika, népi díszítőművészet, antropológia, matematika). A személyes alkotói út helye a magyar és az európai művészet összefüggésében.
•    Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.
Elérhetőség: hegyi.csaba@pte.hu

Dr. habil. Lengyel Péter
Téma: Szobrászat
•    A kortárs képzőművészet, ezen belül a szobrászat legtágabb értelmezése klasszikus és új médiumok megközelítésében.
•    Társadalomkritikus művészetszemlélet, a művészet, a média és a politikum viszonyrendszerében.
•    A személyes, ön-reflektív jelenlét a műalkotásban. A társadalmi-, és egyéni traumafeldolgozás művészi lehetőségei.
•    Előzetes egyeztetés után más téma is kutatható.
Elérhetőség: lengyel.peter@pte.hu

Dr. habil. Losonczy István
Téma: Festészet
•    Feszültség a kétdimenziós hordozó és a háromdimenziós képi ábrázolás közt.
•    Feszültség az ábrázolás fiktív pillanatnyisága és a festés időbelisége közt.
•    Mivégre foglalkozunk színekkel, ha azok a dolgok járulékos tulajdonságai?
•    A műértelmezés módozatai.
Elérhetőség: losonczy.istvan@gmail.com

Dr. Mészáros Gergely
Téma: Szobrászat
•    Szakralitás keresése a művészeti alkotófolyamaton keresztül. Javaslom mindazon hallgatóknak, akik az élethez való alapvetően szakrális, vagy a szakralitást kereső viszonyulásukat a művészet területén belül (is) szeretnék megélni. A téma kutatásában fontos szerephez jut az anyag, mint közvetítő médium, (pl.: anyagszimbolika), az anyagból kiinduló kontemplációs asszociációk kutatása.
•    A szakralitás a témán belül tágan értelmezhető, de igény esetén lehetséges csupán egy-egy területre fókuszálni (pl. keresztény szakralitás).
•    Speciális lehetőség (a fentiekkel összefüggésben, vagy azon kívül) a fémöntéssel megvalósított szobrászati produktumok területén belül végzett kutatás.
•    Előzetes egyeztetés után más téma is kutatható.
Elérhetőség: meszaros.gergely@pte.hu

Dr. habil. Nemes Csaba
Téma: Társadalomkritika, intézménykritika, aktivizmus
•    Olyan doktoranduszok jelentkezésére számítok elsősorban, akik reflektíven viszonyulnak a körülöttünk zajló társadalmi eseményekre, legyen az általános érvényű nemzetközi folyamat (pl.: globalizációkritika, fenntartható fejlődés, környezetvédelem, stb.), vagy lokális közösségeket érintő probléma (pl.: szegregáció, mélyszegénység, stb.).
•    Az utóbbi években itthon is megerősödni látszik az a társadalomkritikus művészetszemlélet, amely fontosnak tartja a művész elkötelezett társadalmi szerepvállalását, azt a kritikai attitűdöt, amely témájának tekinti azokat a hétköznapi vagy akár egyetemes érvényű kérdéseket, amelyek a közvéleményt is egyaránt foglakoztatják.
•    A kutatási témák a jelentkezők érdeklődési területének megfelelően egyénre szabottak illetve műfajilag teljes mértékben szabadok.
•    Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.
Elérhetőség: nemes.csaba@gmail.com

Prof. Dr. Nyilas Márta
Téma: Festészet
•    A technika és a tematika köztudottan szerves kapcsolatának folyamatos egymásra hatásának kutatása a valódi művészi produktum létrehozásában.
•    Az anyag személyes, érzéki használatán alapuló kísérletezések egy szuverén képi valóság megteremtésében.
•    A festői gondolkodás sokoldalúságának érvényesítése síkban és térben (installatívfestészet/objekt).
•    Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.
Elérhetőség: nyilas.marta@pte.hu

Dr. Ráthonyi Kinga
Téma: Szobrászat
•    Porcelánszobrászat.
•    Közösségi művészeti alkotások a vizuális környezet alakítására.
•    Mozaikművészet újrahasznosított alapanyagok felhasználásával.
•    Szilikát alapanyagok és innovatív XXI. századi építési segédanyagok használata a tér alakításában.
•    Megbeszélés alapján más téma is kutatható.
Elérhetőség: kinga.rathonyi@gmail.com

Prof. Dr. Somody Péter
Téma: Festészet
•    Festészet és a festészet közvetlen határterületeinek, kiterjedésének kutatása.
•    Kapcsolatok felfedése a klasszikus alapokon nyugvó festészet és más médiumokhoz tartozó területek, mint pl. a videó-művészet, tárgy-művészet, a „mozgó" művészet festészeti kihatásaival.
•    A műtárgy autonóm léte, a művek szellemi és fizikai szerkezete, struktúrája a festészet területén, illetve annak határterületein.
•    A kiterjesztett festészet és annak materiális lehetőségei, áthallásai más műfajokkal. A kép prezentációjának problematikája.
•    Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható..
Elérhetőség: somody@gmx.net
 

II. ZENEMŰVÉSZET
Programvezető: Prof. Dr. Lakner Tamás

Dr. habil. Antal Laura
Téma: Zeneművészet
•    A modern vezényléstechnika lehetőségei és korlátai a különleges ritmus-, metrum- és formai jelenségek kifejezésére a különböző zenei stíluskorszakok kórusirodalmában.
•    A középkori memória- és improvizáció alapú komponálás gyakorlatának felhasználási lehetőségei ma a közösségi éneklésben, különböző csoportokban és képzettségi szinteken.
•    Experimentális törekvések a "30-as" zeneszerzőcsoport tagjai által komponált kórusművekben, hatásuk az utánuk következő generációk művészetére.
Elérhetőség: antallaura@gmail.com

Dr. habil. Bazsinka József
Téma: Zeneművészet
•    Az ajakjáték flexibilitása a rézfúvós hangszereknél. (Ajakváltás öt oktávon) A téma magába foglalja az ajkak rugalmasságának technikai feltételeit, a helyes testtartáson, ajaktartáson, légzésen, nyelvjátékon keresztül.
•    A rézfúvós kamaraegyüttesek, valamint a rézfúvós kamarazene irodalom kialakulása és annak fejlődéstörténete Magyarországon. Ide tartozik a rézfúvós együttesekre komponált műveken kívül az azokat megszólaltató együttesek sokszínűsége. A rézfúvós kamaraegyüttesek hangszerösszeállítása, valamint az egyes művek előadásának helyszínei is. (Torony zene, udvari zene, templomi zene, koncerttermi előadások)
•    Az effektusok szerepe, megszólaltatásának módjai a rézfúvós hangszereknél szóló, kamara és zenekari játékban. A rézfúvós hangszerek és a rézfúvósok fejlődése a XX. században forradalmasította az effektusok sokszínűségét. Számtalan szóló, kamara és zenekari mű született, melyek méltán keltik fel érdeklődésünket, fantáziánkat e határtalanul izgalmas témában.
•    A tuba és rokon hangszereinek szerepe, előadásmódja a szimfonikus és opera irodalomban. A tubát csak a XIX. század első harmadától használják, de még ekkor is évtizedekig megmaradtak a hangszer ősei. Serpentet, ophicleidet használtak a templomi vagy udvari kamarakoncerteken, néhány korai szimfonikus műben, valamint a kor operáiban is. Jelen korban használunk basszus tubát és kontrabasszus tubát különböző hangolásokban, valamint a tuba rokon hangszereit, mint például a tenor tubát, a baritont, a cimbassot és még számos olyan mélyrézfúvós hangszert, melyeket minden nemzet a maga nyelvén nevezett el (Bombardino, euphonium stb.) Felix Mendelshonn, Hector Berlioz, Richard Wagner, Gustav Mahler, Richard Strauss, Sergei Prokofiev, Dmitrij Sosztakovics és még számos zeneszerző előszeretettel használt a műveiben valamilyen tubafajtát, akár valamilyen motívumot megszólaltatva, vagy csak a zeneszerzői gondolatokat megvalósítva, színesítve egyes hangszercsoportokat. Mivel tuba általában csak egy van a szimfonikus művekben, vagy az operákban, ezért a hangszer hangszíne, szerepe az adott műben komoly figyelmet, felkészültséget igényel.
•    Az effektusok szerepe, interpretációja a kortárs tuba irodalomban. A tubára, mint a legfiatalabb rézfúvós hangszerre, csak a XX. század közepétől kezdtek szóló műveket írni. A zeneművek effektusai és azok előadásmódja különlegessé teszi e rézfúvós hangszert, valamint komoly technikai felkészültséget igényel az előadótól.
Elérhetőség: bazsinka62@gmail.com

Prof. Dr. Bánfalvi Béla
Téma: Zeneművészet, A vonós hangszerek és alkalmazásuk
•    A vonós hangszerek fejlődése a középkortól a XX. századig.
•    A zenei előadásmód változásai a XIX. és a XX. században.
•    Kadencia írása és átiratok készítése.
•    Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.
Elérhetőség: turul10@gmail.com

Dr. habil. Bánfalvi Zoltán
Téma: Zeneművészet
•    Niccoló Paganini és hatása a zenetörténetre.
•    A hegedű ihlető ereje.
•    Virtuozitás a zenetörténetben.
•    Koprodukciós zeneművek.
•    A koncertmester szerepe a zenekarban (nagy mennyiségű irodalom áll rendelkezésre, ám kizárólag idegen (főleg angol) nyelven!
Elérhetőség: abm450@yahoo.com

Prof. Dr. Drahos Béla
Téma: Zeneművészet
•    A klasszikus fuvolahang fejlődése a különböző zenei korszakok tükrében, a hangszer folyamatos tökéletesedésének figyelembevételével (Miként tudjuk visszaidézni régebbi korok fuvolahangját mai, modern hangszerünkön?).
•    A fafúvós hangszerek szerepe a szimfonikus zenekarban (tradíciók, hangszerfejlődés, a zenekari hangzás változása a barokk kortól napjainkig).
•    W. A. Mozart fuvolaversenyeinek elemzése (a legfrissebb kutatásokat alapul véve), valamint kadencia készítése, a kornak megfelelő stílusjegyeket alkalmazva.
•    II. Nagy Frigyes szerepe a fuvola történetében - Kadencia írása és átiratok készítése.
•    Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.
Elérhetőség: beladrahos55@gmail.com

Prof. Dr. Farkas István Péter
Téma: Zeneművészet
•    Fúvós hangszerek. A hangszerek szimbolikus jelentése a művészetben és szerepe a társadalomban (zene - képzőművészet - irodalom kölcsönhatásai a különböző korokban).
•    A fúvós hangszerek szerepe a különböző történelmi korszakok kultúrájában.
•    A fúvós hangszerek megjelenése a zenekari kultúrában.
•    Kadencia írása és átiratok készítése.
•    Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.
Elérhetőség: farkasistvanpeter@yahoo.com

Dr. habil. Herpay Ágnes
Téma: Zeneművészet
•    A fúvós hangszerek építési-, megszólaltatási változásainak hatásai a művészi produktumokra, hangszerek változásának története, hatása a zeneirodalomra és a hangszeres előadóművészetre.
•    A fúvós hangszerek szerepe-, lehetőségei-, kiaknázatlan területei a zenekari játékban, hatásai a zeneirodalomra, vagy az előadóművészetre.
•    A fúvós hangszerek irodalmában bekövetkezett változások, művészi történések okainak vizsgálata előadóművészi szempontok szerint.
•    Az egyes korokban kifejlesztett fúvós hangszerek hatásai a zenetörténeti kompozíciókra és a történeti előadásmódra.
•    Az akusztika, mint tudomány vívmányainak megjelenése a zeneirodalomban, az akusztikai
•    ismeretek hatása a zenei előadóművészetben.
•    A fúvós kompozíciókban megjelenő népzenei hatások és irányzatok vizsgálata az előadóművészet aspektusából.
•    Az új fúvástechnikák, megszólaltatási lehetőségek vizsgálata, a kompozíciókra az előadóművészetre gyakorolt hatásainak kutatása.
•    Kiemelkedő fúvóshangszeresek munkásságának, személyiségének megjelenése kortársaik kompozícióiban, illetve hatásuk koruk, és az őket követő nemzedékek művészi kifejezésében.
•    A hangfelvételek megjelenésének hatásai az előadóművészetre.
•    Kiemelkedő muzsikusegyéniségek, művészek vagy muzikológusok hatásinak vizsgálata az előadóművészetre.
•    Egyeztetés és konzultáció után más kutatási témák is lehetségesek.
Elérhetőség: herpay.agnes@pte.hu

Dr. Holics László
Téma: Zeneművészet
•    Zene és szöveg kapcsolata a XX. századi magyar kórusirodalomban.
•    A XX. századi amerikai romantika legfőbb képviselőinek zenei nyelvezete.
•    A zenekart helyettesítő zongorakíséretek, valamint a szimfonikus művekből létrehozott zongoraátiratok készítési és játszási szempontjai.
Elérhetőség: holics1980@gmail.com

Prof. Dr. Király Csaba
Téma: Zeneművészet, Improvizáció (Billentyűsöknek, elsősorban orgonisták és zongoristák számára.)
•    Az improvizáció hatékony elsajátításának folyamata, a spontán rögtönzési- és a tudatos szerkesztési készség fejlesztésének lehetőségei, szintjei. Az interpretáció, az improvizáció és a zeneszerzés egymásra hatásának kutatása.
•    Kötöttség és szabadság, vezérelvek alkalmazása, építkezés, tonális és atonális gondolkodás, hangzásrendszerek alkalmazása.
•    Improvizálás különböző stílusokban a zenei hagyományok alapján, tágabb és szűkebb értelemben vett stílusértelmezés
•    Szóló és csoportos improvizálás: vezérelvek összehangolása, alkalmazkodó magatartás, zenei párbeszéd, kommunikáció.
•    Az inspiráció, a tudatosság, a képzelőerő szerepe az improvizációban, kompozíciós törekvések, a kreativitás minőségi ismérvei, a művészi improvizáció.
•    Az improvizáció gyakorlati alkalmazása az oktatásban - az improvizálási készség fejleszthetőségének bizonyítékai egy elismert, publikált módszertan alapján.
•    Kreatív gondolkodás a nagy improvizátorok interpretációiban – elemzés hangfelvételek és/vagy lejegyzett kották alapján.
•    A témák szűkíthetők egy-egy konkrét területre koncentrálva. Kívánatos, hogy a jelölt – kutatási munkája során – figyelembe vegye a választott billentyűs hangszer hangzásából, működési elvéből és történeti hagyományaiból eredő specifikumokat.
•    Elméleti munka: a választott téma elméleti alapjainak kutatása a rendelkezésre álló szakirodalom alapján. Gyakorlati munka: a témához kapcsolt kísérletek gyakorlati alkalmazása, meghatározott zenei szempontokra történő improvizációk, kapcsolódó kompozíciók készítése.
•    Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.
Elérhetőség: kiralycsaba.mail@gmail.com

Dr. habil. Kocsár Balázs
Téma: Zeneművészet
•    Erkel Ferenc operái.
•    XX. századi magyar zeneszerzők műveinek előadói gyakorlata.
•    A magyar karmesteriskola.
•    Egyeztetés alapján egyéb téma is kutatható.
Elérhetőség: kocsarbalazs@gmail.com

Dr. Kovács Szilárd Ferenc
Téma: Zeneművészet
•    Az orgonaművek analitikus hátterének közvetlen interpretációs hatásai. A téma szűkíthető stilárisan, illetve nyitható is az ernyő, nem csak az előadói megoldásokra koncentrálva.
•    A stíluskópiák alkotásának hasznossága az előadóművészi gyakorlatban.
Elérhetőség: kovacs.szilard@pte.hu

Prof. Dr. Lakner Tamás
Téma: Zeneművészet
•    A népzene, a vers és zene kapcsolata a polifónia és a harmóniai szerkesztés jellegzetességei, hangkészletek, korszerű megoldások a magyarországi vokális zeneirodalomban.
•    Megbeszélés alapján más téma is kutatható
Elérhetőség: violin.tamas@gmail.com

Dr. habil. Pólus László
Téma: Zeneművészet
•    A vonósnégyes jelenléte a 21. században élő magyar zeneszerzők munkásságában (Bánkövi Gyula, Barabás Árpád, Csemiczky Miklós, Domonkos Máté, Dubrovay László, Durkó Péter, Durkó Zsolt, Hollós Máté, Horváth Bálint, Horváth Barnabás, Horváth Márton Levente, Kocsár Miklós, Kósa Gábor,Kósa György, Láng István, Olsvay Endre, Soproni József, Szokolay Sándor, Szőllősy András, Tóth Armand).
•    Antonin Dvorák és kamarazenéje.
•    A 21. századi magyar zeneszerzők gordonkára írott műveik tükrében (Jeney Zoltán, Hollós Máté, Sugár Miklós, Tóth Armand, Tóth Péter, Vidovszky László).
Elérhetőség: arcopolus72@gmail.com

Dr. Szabó Dániel
Téma: Zeneművészet
•    A komolyzene és a jazz kapcsolatának megnyilvánulási formái George Gerschwin “Rhapsody in Blue” c. művében. Történeti kontextus, stílustani elemzés, elő- és utóélet. Szókincs, eszköztár, kapcsolódások.
•    Milyen formában jelenik meg és alakul az improvizáció gyakorlata a klasszikus zenetörténet kontextusában, a barokktól napjainkig? Zeneszerzők és műveik, történeti kutatás, zeneelméleti kontextusba helyezés, konkrét példák kiemelt bemutatása korok és szerzők szerint.
•    Bartók Béla és a fúga Legalább három, fúgát vagy fúgaszerű szerkesztésmódot tartalmazó Bartók-mű elemzése, adott esetben összehasonlítása. Hogyan transzformálódik és jelenik meg a hagyományos fúga-forma Bartók művészetében? II. Nagy Frigyes szerepe a fuvola történetében - Kadencia írása és átiratok készítése.
•    Ligeti György vokális kamarazenéje Gyökerei, eszköztára, egyedi nyelvezetének bemutatása és értelmezése a Síppal, dobbal, nádihegedűvel és az Aventures és Nouvelles aventures művek kapcsán az előadó szempontjából.
•    “Third Stream” – azaz a klasszikus és jazz zene organikus egysége, mint “harmadik áramlat”. Két-három third stream kompozíció részletes elemzése Gunther Schuller metodológiája nyomán, történeti és stílustörténeti kontextusban. Szókincs, eszköztár, kapcsolódások stb.
•    Egyéb, szabadon választható témakörök, egyéni egyeztetés alapján.
Elérhetőség: szabomusic75@gmail.com

Prof. Dr. Vas Bence
Téma: Zeneművészet, Pengetős és billentyűs hangszerek, kiemelten a klasszikus gitár.
•    Interpretáció és analízis az idői perspektíva változásain keresztül. A kifejezés és a gesztus, a gesztikusság idői, komponensei. Az előadói eszköztár finomhangolása, pszichoakusztikai korlátai.
•    A hangszerjáték módszertana.
•    A hagyományos irodalom és az átíratok lehetőségei.
•    A pengetős hangszerek előadói szerepei: szóló, kamarazene, versenyművek, oratórikus művek, continuo, összhangzattan stb.
•    A kórus- és pengetős irodalom összefüggései, előadói implikációi
•    Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.
Elérhetőség: vas.bence@pte.hu