Ugrás a tartalomra

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2024/2025-ös tanévre

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére a PTE Művészeti Karának Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága pályázatot hirdet Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére a 2024/25-es tanévre. Jelen pályázat során csak a Pécsi Tudományegyetemen, a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző egy évben (12 hónap) folytatott tanulmányok ideje alatt elért eredmények vehetők figyelembe. Ezek alól kivételt képeznek a kötelezően teljesítendő koncertek, fellépések, szakmai gyakorlatok, művésztelepek.


A pályázatokat Dr. habil Lengyel Péter dékánnak címezve, a Dékáni Hivatal Titkárságára kell eljuttatni.
Kérjük feltüntetni a borítékon az alábbiakat nyomtatott nagybetűkkel vagy géppel írva:

 • A pályázó neve,
 • „Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat” tárgy

Postai cím: 7622 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.
Beadási határidő (személyes benyújtás, vagy postabélyegző dátuma): 2024. június 26. szerda 12.00 h

 

Pályázati feltételek:
1. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az a Művészeti Karon alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.
2. 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 24. § (2) szerint Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő.
3. Az Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!
Az értékelésről szóló határozat a Neptunban kerül feltüntetésre hivatalos bejegyzésként.
A határozattal szemben a hallgató a Neptunban történő bejegyzéstől számított 8 napon belül fellebbezéssel élhet a Kar vezetőjénél.


PTE Művészeti Kar Pályázati és Ösztöndíj Bizottság
Pécs, 2024. 05. 20.

 

Igazolási rend

Jelen pályázat során csak a Pécsi Tudományegyetemen, a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző egy évben (12 hónap) folytatott tanulmányok ideje alatt, a tantervi oktatáson túlmutatóan elért eredmények vehetők figyelembe. Ezek alól kivételt jelentenek a képzésben kötelezően teljesítendők. (koncertek, fellépések, szakmai gyakorlatok, művésztelepek)
Kötelezően csatolandó dokumentumok (Ezek hiánya esetén a teljes pályázat érvénytelen.):

 • A pályázatot megelőző 12 hónap szakmai önéletrajza
 • 2 db oktatói/szaktanári szakmai ajánlás
 • Megfelelően kitöltött, aláírt adatlap

Amennyiben a pályázó az adatlap valamely sorához nem csatolja a szükséges igazolást, vagy a csatolt igazolás formailag nem megfelelő, az adatlap azon része nem értékelhető. Az adatlapon fel nem tüntetett dokumentumok a pályázat során nem vehetők figyelembe.
A szakmai és egyéb tevékenységeiket igazoló dokumentumok jobb felső sarkában szükséges feltüntetni, hogy azok melyik pályázati ponthoz tartoznak.
Idegen nyelven kiállított igazolás esetén szükséges annak magyar nyelvű fordítását is csatolni (Nem szükséges hivatalos fordítás.

I. Tanulmányok:
I/a. Tanulmányi eredmény:
Az utolsó két lezárt félév súlyozott átlagának, a kar Tanulmányi Osztálya által kiállított, eredeti igazolása.
I/b. Nyelvvizsga:
Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata.
II. Szakmai tevékenység:
II/a. OTDK, OMDK részvétel, helyezés
OMDK/OTDK: Oklevél másolata vagy eredeti szervezői igazolás a részvételről és/vagy a helyezésről.
II/b. Kiemelkedő szakmai tevékenység (szakmai, ill. tanulmányi verseny, díj, nyertes pályázat, kiállítás, koncert, publikáció, tudományos munka)

 • Oklevél másolata vagy szervező eredeti igazolása a díjról, elismerésről.
 • Kiállítás esetén szervező szervezet vezetőjének eredeti igazolása.
 • Az egyetemi képzés részét nem képező szimpózium, workshop, művésztelep esetén szervező eredeti igazolása.
 • Köztéri alkotás esetén tulajdonos/megrendelő eredeti igazolása.
 • Rendezvény/fellépés esetén a szervezőjének vagy a fellépő csoport vezetőjének eredeti igazolása.
 • Önállóan szervezett hangverseny estén a hangverseny helyszínét biztosító intézménytől vagy szervezettől eredeti igazolás.
 • Szakkollégiumi tagság esetén: A szakkollégium oktatói tagjának eredeti igazolása a tagságról.
 • Publikáció: A kiadást igazoló dokumentum másolata, publikáció esetén a vonatkozó oldalak másolata, ISBN szám, cd, illetve dvd esetén a borító, amelyen a részvétel láthatóan feltüntetésre kerül.
 • Tudományos munkát igazoló dokumentum eredeti igazolása.

II/c. Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység (demonstrátor, szervezési tevékenység)
Vezető/szervező eredeti igazolása a tevékenységről.
III. Közéleti, sport és egyéb tevékenység:
III/a. Hallgatói közéleti tevékenység (a Művészeti Karral kapcsolatos nem szakmai szervezési tevékenység)
Hallgatói Önkormányzat vezetőjének eredeti igazolása a végzett tevékenységről.
III/b. Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység
Szervezet vezetőjének eredeti igazolása tagságról/tevékenységről.
Rendezvényt szervező szervezet vezetőjének eredeti igazolása.
III/c. Aktív, eredményes, kiemelkedő sporttevékenység
Sportegyesület vezetőjének eredeti igazolása.
Jelen útmutatóban és az adatlapon feltüntetett dokumentumok hiánya esetén utólagos pótlásukra nincs lehetőség!


PTE Művészeti Kar Pályázati és Ösztöndíj Bizottság
Pécs, 2024. 05. 20.

Pályázat határidő: