Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről

 
Tájékoztatás az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről

 

I.  Az állami ösztöndíjas jogviszony létrejötte
Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról.
Ha a felvételt nyert jelentkező vagy az átsorolást kérő hallgató a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeit  nem
vállalja,  a  felsőoktatási  intézménynek  fel  kell  ajánlania  a  részére  ugyanazon  képzésre  az  önköltséges  képzésben  való  részvétel
lehetőségét.  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) meghatározottakat alkalmazni kell
az  önköltséges  képzésről  állami  (rész)ösztöndíjjal  támogatott  képzésre  átsorolt,  valamint  a  magyar  állami  (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzésre átvétel alapján hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatóra is.
A beiratkozási lapon szereplő nyilatkozat:
„Vállalom a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésnek a nemzeti felsőoktatásról szóló  2011. évi CCIV. törvényben
rögzített feltételeit, és kijelentem, hogy a feltételeket megismertem.”
II.  Az állami ösztöndíjas hallgató kötelezettségei
Az Nftv. 48/A. §-a alapján a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató köteles:
a)  az általa folyatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott adott képzésen a képzési és kimeneti követelményekben
meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő
másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és
b)  az  oklevél  megszerzését  követő  húsz  éven  belül  az  általa  állami  (rész)ösztöndíjjal  folytatott  tanulmányok  idejével
megegyező  időtartamban  magyar  joghatóság  alatt  álló  munkáltatónál  a  társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a
magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások  fedezetéről  szóló  1997.  évi  LXXX.  törvény  5.  §-ában
meghatározott  biztosítási  jogviszonyt  eredményező  munkaviszonyt,  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyt
fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony),
c)  átalányként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíj 50%-ának
megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az a) pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy
d)  visszafizetni az adott képzésére tekintettel a magyar állam által folyósított magyar állami  (rész)ösztöndíjnak  -  évente a
Központi  Statisztikai  Hivatal  által  megállapított  éves  átlagos  fogyasztóiár-növekedés  mértékével  növelt  -  összegét  a
magyar államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a b) pont szerint hazai munkaviszonyt.
A  magyar  álalmi  ösztöndíjhoz  fűződő  kötelezettségekről  részletes  tájékoztatót  talál  az  Oktatási  Hivatal  honlapján:
http://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes
III.  Az egyes kötelezettségekre vonatkozó kedvezmények
1.  Oklevélszerzési kötelezettség
  Mentesítés az oklevélszerzési kötelezettség alól:
-  A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak nem kell teljesítenie a 48/A. §  a)  pontjában meghatározott
feltételt, ha három gyermeket szül.
-  Az Oktatási Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a 48/A. §  a)  pontja alapján
meghatározott feltételt teljesítettnek tekinti, ha a hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete, szülés miatt
nem képes megszerezni.
  Oklevélszerzési kötelezettség felfüggesztése:
-  A  magyar  állami  ösztöndíj  feltételei  teljesítésének  nyilvántartásáért  felelős  szerv  a  volt  magyar  állami
(rész)ösztöndíjas  hallgató  kérelmére  a  48/A.  §  a)  pontja  alapján  meghatározott  feltétel  teljesítésének
felfüggesztését engedélyezi
a)  a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokra,
b)  nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnőttképzésben folytatott tanulmányokra
tekintettel.
-  A szünetelés legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb két év időtartamra engedélyezhető, feltéve, hogy
a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató igazolja, hogy
a)  a külföldi felsőoktatási intézmény és a külföldön folytatott tanulmányok az adott állam joga szerint
felsőoktatási intézménynek és felsőfokú képzésnek számítanak,
b)  az  oklevél  kiadásához  szükséges  nyelvvizsga-bizonyítvány  megszerzése  érdekében  folytatott
tanulmányait felnőttképzési jogviszonyban végzi.
2.  Ösztöndíj visszatérítési kötelezettség:
  Nem keletkezik ösztöndíj visszatérítési kötelezettség
-  A  volt  magyar  állami  (rész)ösztöndíjas  hallgatónak  nem  kell  teljesítenie  a  48/A.  §  c)  pontja  alapján
meghatározott kötelezettséget, ha beiratkozását követően az adott szakon
a)  felsőoktatási szakképzés, illetve osztott képzés esetén legfeljebb egy félévig,
b)  osztatlan képzés esetén legfeljebb két félévig
folytatott tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben és szakváltásra nem került
sor.
  Mentesítés visszatérítési kötelezettség alól
-  Az Oktatási Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a 48/A. § b)-d) pontja alapján
meghatározott  feltételt  vagy  annak  egy  részét  teljesítettnek  tekinti,  ha  a  hallgató  a  kötelezettségét
megváltozott  munkaképességére  tekintettel,  tartós  betegsége,  balesete,  szülés,  kettő  vagy  több  gyermek
nevelésére tekintettel vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem képes teljesíteni.
-  A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak nem kell teljesítenie a   48/A. § c) pont alapján fennálló
még nem teljesített kötelezettséget, ha három gyermeket szül.
-  A  magyar  állami  ösztöndíj  feltételei  teljesítésének  nyilvántartásáért  felelős  szerv  a  volt  magyar  állami
(rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a 48/A. §  c)  pontja alapján meghatározott feltételt -  kormányrendeletben
meghatározottak szerint -  teljesítettnek tekinti, ha a hallgató hazai munkaviszonyt az állami (rész)ösztöndíjjal
igénybe vett képzési időnek megfelelő időtartamban tart fenn.
  Részletfizetési lehetőség
A  volt  magyar  állami  (rész)ösztöndíjas  hallgató  kérelmére  a  magyar  állami  ösztöndíj  feltételei  teljesítésének
nyilvántartásáért felelős szerv
a)  ötmillió forint alatti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tíz évre szóló,
b)  ötmillió forint feletti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tizenöt évre
szóló részletfizetést engedélyez.
3.  Munkavállalási kötelezettség
  Mentesítés munkavállalási kötelezetség alól
-  Az Oktatási Hivatala volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a 48/A. § b)-d) pontja alapján
meghatározott  feltételt  vagy  annak  egy  részét  teljesítettnek  tekinti,  ha  a  hallgató  a  kötelezettségét
megváltozott  munkaképességére  tekintettel,  tartós  betegsége,  balesete,  szülés,  kettő  vagy  több  gyermek
nevelésére tekintettel vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem képes teljesíteni.
IV.  Jogszabályi háttér
A  magyar  állami  ösztöndíjjal  támogatott  képzés  feltételeinek  és  az  Oktatási  Hivatalnak  a  feltételek  teljesítésének  nyomon
követésével kapcsolatos hatósági tevékenységét az alábbi jogszabályok tartalmazzák:
-  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv. 48/A. §  - 48/S. §)
-  a  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény  végrehajtásához  szükséges  egyes  rendelkezésekről  szóló
248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
-  a nemzeti felsőoktatásról szóló  2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.)
Korm. rendelet
-  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
-  az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet.
Jelen tájékoztató az állami ösztöndíjas hallgatók közérthető tájékoztatását és az ösztöndíjas jogviszonnyal kapcsolatos szabá lyokban
való eligazodást hivatott szolgálni, ezért csak a legfontosabb kérdésekre terjed ki. Az ösztöndíjas jogviszonnyal kapcsolatos részletes
szabályok  a  hatályos  jogszabályokban  mindenki  számára  hozzáférhetőek  a  Nemzeti  Jogszabálytárban
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso .
Jogszabályváltozás esetén az állami ösztöndíj igénybevételének feltételei módosulhatnak.
Oktatási Hivatal
2015. július 16.

pdf