Ugrás a tartalomra

Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program pályázati felhívás 2022/2023

A Pécsi Tudományegyetem a 2022/2023-as tanévre pályázatot ír ki a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programba való felvételre. A Program részeként olyan kiemelkedő ösztöndíjat, kedvezményes kollégiumi elhelyezést, tutori támogatást, egyéni készség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat, valamint kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.  A program szabályairól a PTE TJSZ melléklete, a Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program Szabályzata rendelkezik.
 

A pályázók köre:

Az Ösztöndíjra jelentkezhet a PTE minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű, alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatója, aki tanulmányait nem szüneteltette két szemeszternél hosszabb időszakra, rendelkezik legalább két lezárt félévvel és az ösztöndíj időtartamára a PTE-vel hallgatói jogviszonyát fenntartja. A keresztfélévben végző, alapképzésben résztvevő hallgató tagja maradhat a programnak, amennyiben keresztfélévben mesterszakon a Pécsi Tudományegyetemen folytatja tanulmányait.


A pályázás benyújtásának módja, csatolandó dokumentumok:

A pályázatokat a PTE kizárólag elektronikus úton, az internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül fogadja, melyet az alábbi linket lehet elérni: https://kitep.pte.hu/   

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. július 1., péntek 23 óra 59 perc

-    Az elektronikus pályázati űrlap kitöltése az alapadatokkal, a pályázat beadását megelőző időszakban elért szakmai eredmények felsorolásával.
-    Munkaterv, amely részletesen ismerteti a kitűzött célokat és az azok eléréséhez tervezett munkát. A Munkaterv részeként a pályázó vállalja az elkövetkező TDK-n történő indulást, a PTE Tehetségnapon történő előadást, elért eredményeinek e helyeken történő bemutatását. A tutor a Munkaterv űrlapon nyilatkozik a pályázó hallgató szakmai tudásáról, tehetségről, aláírásával vállalja a hallgató munkájának irányítását és jóváhagyja a Munkatervet. Egy hallgatónak csak egy tutora lehet. Egy tutor összesen 2 hallgatót mentorálhat.
-    A pontozásban elszámolni kívánt eredményeket alátámasztó dokumentumok, igazolások szkennelt verziója, Művészeti Karos hallgatók esetén portfólió.
-    Tanulmányi eredmények, nyelvvizsga igazolása. (Az utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményeivel lehet pályázni.)
-   Nyertes pályázatok esetén, szeptemberben szükséges a hallgatói jogviszony-igazolást felcsatolni a felületre.

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség! Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget.

Kizáró okok:  

-    Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) előírásai szerint nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:

„…aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató, részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszakban több ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet vehet igénybe.”

Tehát a KITEP pályázaton azok a hallgatók, akik a 2022/23-as tanévre is benyújtják az ÚNKP ösztöndíjpályázatukat, nem pályázhatnak ugyanazon kutatás támogatására. A bírálati folyamat alatt a beadott kutatási tervek ilyen irányú ellenőrzésére is sor kerül.

-    Továbbá nem pályázhatnak azok a korábbi Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjasok valamint Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programban résztvevő hallgatók, akik nem tettek eleget korábbi beszámolási kötelezettségüknek.  

A pályázat értékelése:

Az érvényes pályázatokat a hallgató pályázati űrlapon megadott eredményei alapján a kari bizottság értékeli és rangsorolja a Tehetségtanács által meghatározott pontrendszerben. Az ösztöndíj odaítéléséről a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjának Szabályzata alapján PTE Tehetségtanács dönt, a szakmai döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.  
 
Ösztöndíj, megszerezhető kreditek, diplomamelléklet:  

A Programba való bekerülés esetén az egyéni munkát támogató ösztöndíj egy tanévre (10 hónapra) szól. Az Ösztöndíj havi összege megegyezik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj mindenkori havi összegének kétszeresével.

A Programra bekerült hallgatók a PTE kollégiumaiban kedvezményes kollégiumi elhelyezésre jogosultak, melynek feltételeit a Hallgatói Szolgáltatási Központ állapítja meg.

A Programba bekerült hallgatók vállalja az elkövetkező TDK-n történő indulást, a PTE Tehetségnapon történő előadást, elért eredményeinek e helyeken történő bemutatását. Vállalja továbbá, hogy a programindító tájékoztató fórumon személyesen részt vesz.

A Programra bekerült hallgatók tutor vezetésével megvalósuló konzultációs tevékenységét az őszi és a tavaszi félévben is 2-2 kreditponttal ismerjük el. A konzultáció a hallgató munkájának folyamatos támogatását és ellenőrzését szolgálja. A konzultációs és teljesítmény krediteket az Oktatási Igazgatóság a HSZK közreműködésével hirdeti meg és rögzíti teljesítését a tanulmányi rendszerben. A nyertes pályázóktól, valamint témavezetőiktől minden szemeszter végén beszámolót várunk a pályázatban vállaltak teljesüléséről.  

A Programba bekerült hallgatók kötelezettsége a Tehetség Esték programsorozatban a félévenkénti események legalább 75%-án (5-5 alkalomból 4-4 alkalommal) való személyes részvétel, melyet teljesítménykreditek formájában az őszi és a tavaszi félévben is 2-2 kreditponttal ismerünk el. A félév során a kreditérték alapjául szolgáló részvétel ellenőrzésre kerül. A félév végén az aktív részvételt bizonyító beszámolót a hallgató köteles eljuttatni a HSZK részére.

A Programban részt vevő hallgató továbbá köteles a számára tantervileg előírt kredit és óramennyiségen túl a tavaszi félévben legfeljebb 2 kredit értékben, egy egyéni készség - vagy képességfejlesztő kurzus felvételére. A kurzusokat az Oktatási Igazgatóság a HSZK közreműködésével hirdeti meg és rögzíti teljesítését a tanulmányi rendszerben.

A Program befejeztével az ösztöndíjas programzáró oklevél átvételére jogosult, melynek előállításáról a Hallgatói Szolgáltatási Központ gondoskodik. A hallgató képzésének befejezésekor a Programban való részvételt igazoló hivatalos oklevélmellékletre jogosult. A PTE valamely mesterszakára való jelentkezéskor a Mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi eljárási rendjéről szóló szabályzatában (PTE Szervezeti és Működési Szabályzat 7/b. melléklet) meghatározott többletpontot kaphat a Program oklevélmellékletével rendelkező hallgató. A PTE doktori iskoláinak felvételi eljárásában a Programban való dokumentált részvételért a doktori iskolák felvételi szabályai szerint többletpontok adhatók.

 

Amennyiben a pályázati űrlap kitöltése során kérdése merülne fel, forduljon bizalommal a HSZK munkatársaihoz

E-mail: tehetseg.hszk@pte.hu
Tel: +36-72/501-500, mellék: 12248

Forrás: https://tehetseg.pte.hu/palyazat/kriszbacher_ildiko_tehetseggondozo_prog...

Pályázat határidő: