Ugrás a tartalomra

Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázati felhívás a 2020/2021-es tanévre

 
Beadási határidő: 2020. szeptember 29.

 

A Pécsi Tudományegyetem a 2020/2021-es tanévre pályázatot ír ki a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésére.
A PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjának célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.

 

A pályázók köre: 

-    A pályázatot a hallgató nyújtja be a témavezetőjének nyilatkozatával együtt (a nyilatkozat a Munkaterv részét képezi). 

-    A programba jelentkezhet a Pécsi Tudományegyetem minden aktív, teljes idejű, alap-, osztatlan vagy mesterszakos, nappali tagozatos, magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatója, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra és rendelkezik legalább két lezárt, teljesített félévvel, valamint az ösztöndíj időtartamára a PTE hallgatója marad. A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjban doktori képzésben részt vevő hallgató abban az esetben sem részesülhet, amennyiben a doktori képzés mellett alapképzésben, osztatlan képzésben, illetve mesterképzésben is tanulmányokat folytat.

-    A keresztfélévben végző, alapképzésben résztvevő hallgató tagja maradhat a programnak, amennyiben keresztfélévben mesterszakon a Pécsi Tudományegyetemen folytatja tanulmányait.
 

Benyújtandó dokumentumok:

-    Pályázati űrlap alapadatokkal, a pályázat beadását megelőző időszakban elért szakmai eredmények felsorolásával.

-    Munkaterv, amely részletesen ismerteti a kitűzött célokat és az azok eléréséhez tervezett munkát. A Munkaterv részeként a pályázó vállalja az elkövetkező TDK-n történő indulást, elért eredményeinek ottani bemutatását. 
A tutor a Munkaterv űrlapon nyilatkozik a pályázó hallgató szakmai tudásáról, tehetségről, aláírásával vállalja a hallgató munkájának irányítását és jóváhagyja a Munkatervet. Egy hallgatónak csak egy tutora lehet. 

-    A pontozásban elszámolni kívánt eredményeket alátámasztó dokumentumok, igazolások másolata, Művészeti Karos hallgatók esetén portfólió.

-    Hallgatói jogviszony-igazolás.

-    Tanulmányi eredmények, nyelvvizsga igazolása. 

 

Kizáró okok: 

-    Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) előírásai szerint nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:

„aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató, részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszakban több ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet vehet igénybe.”

Tehát a KIÖ pályázaton azok a hallgatók, akik a 2020/21-es tanévre elnyerték az ÚNKP ösztöndíjat, nem pályázhatnak ugyanazon kutatás támogatására. A bírálati folyamat alatt a beadott kutatási tervek ilyen irányú ellenőrzésére is sor kerül.

-    Továbbá nem pályázhatnak azok a korábbi Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjasok sem, akik nem tettek eleget korábbi beszámolási kötelezettségüknek

 

A pályázat értékelése:

Az érvényes pályázatokat a hallgató pályázati űrlapon megadott eredményei alapján a kari bizottság értékeli és rangsorolja. A kari bizottság a pályázót  meghallgatja (a jelen helyzetben virtuális meghallgatást tervezünk), azaz szóbeli felvételi vizsgán vesz részt, amelyet a Tehetségtanács által meghatározott pontrendszerben értékelnek. Az ösztöndíj odaítéléséről a Tehetségtanács dönt, a szakmai döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

 

Ösztöndíj és diplomamelléklet: 

Az ösztöndíj egy tanévre (10 hónapra) szól.
Az Ösztöndíj havi összege megegyezik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj mindenkori havi összegével.
A tantervi kötelezettségeken túli munka eredményeként a hallgató teljesítményét kreditponttal kell elismerni, amelynek értéke 2 kredit.
A programban részt vevő hallgató oklevélmellékletre (diplomamellékletre) jogosult, amely igazolja a programban való részvétel tényét és annak időtartamát.

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A Pályázati űrlapot és a munkatervet számítógéppel kell kitölteni, azt kinyomtatni és aláírni. Kézírással kitöltött pályázati anyagot nem fogadunk el!

A pályázatok postára adási határideje: 2020. szeptember 29., kedd

A pályázatot a PTE Tehetséggondozó Irodájához kell beküldeni kizárólag a Magyar Postán keresztül az alábbi címre:

Pécsi Tudományegyetem Doktori és Tehetséggondozó Iroda, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

 

A borítékon fel kell tüntetni a következőket:

  • „Pályázat Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjra"
  • A pályázó neve, címe
  • A pályázó kara

 

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség! 

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók közül 25 hallgató ösztöndíja az EFOP- 343-16-2016-00005 pályázat keretéből kerül finanszírozásra. 

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

A nyertes pályázóktól, valamint témavezetőiktől minden szemeszter végén beszámolót várunk a pályázatban vállaltak teljesüléséről. 

 

Amennyiben a pályázati űrlap kitöltése során kérdése merülne fel, forduljon az egyetemi koordinátorhoz:

Kassai Petronella
E-mail: kassai.petronella@pte.hu
Tel: +36-72/501-500,     mellék: 12248
 

Pályázat típusa: 
Pályázat határidő: