Ugrás a tartalomra

A Lendület Program 2023. évi pályázati felhívása

MTA LENDÜLET PROGRAM - A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása új Lendület-kutatócsoportok létrehozására 2023–2028

 

A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke a Lendület Program keretében
A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)pályázati felhívást tesz közzé 2023-ben induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület Program célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése nemzetközi szinten is kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával, és ezzel egyidejűleg a fiatal kutatók önállósodási törekvéseinek támogatása. A Lendület Program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken áttörő eredményeket ígérő kutatásokat végző kutatócsoportok számára biztosítson forrást. A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (Kvtv.) a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzat 6.6. Lendület Program alcímen rendelkezésre álló keretből az új Lendület-kutatócsoportok támogatására 800 millió Ft fordítható, amelyből várhatóan 16-18 Lendület-kutatócsoport indítására van lehetőség 2023. szeptember 1. és 2023. december 1. közötti kezdési idővel. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati felhívásban és a támogatói okiratban foglaltak szerint – maximum 5 év. A
For the English version please click heretámogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a Lendület Program céljára megállapított keret a Lendület-kutatócsoportok további támogatásához szükséges mértékben rendelkezésére álljon.
A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

1. Lendület-kutatócsoport vezetésére PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók –életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően – az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

 

Lendület I „Induló” kategória

Új, önálló kutatócsoportot alapító, fiatal kutatók hazahívását, illetve itthon tartását célzó támogatási forma ígéretes, új kutatási projektek megvalósítására. Azok a kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, tehetséges fiatal kutatók pályázhatnak, akikre teljesülnek az alábbi feltételek:
a) 40 évnél fiatalabb (1983. január 1. után született),
b) PhD fokozatát 2013. január 1. után és 2019. december 31. előtt szerezte meg,
A kiskorú gyermeket nevelő kutató esetében a pályázó kutató kérésére a pályázati korhatár és a PhD megszerzési idejére vonatkozó határ megnövelhető: a nők esetében gyermekenként 2 évvel vagy a tudományos fokozatszerzést követően gyermeknevelési céllal igénybe vett távollétek hosszával (ha az több mint 2 év), férfiak esetében a gyermeknevelésre igénybe vett távollétek hosszával.
c) korábban rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon egyénileg vagy kutatócsoport-vezetőként támogatást nyert.
d) nem nyert korábban Lendület-támogatást kutatócsoport-vezetőként.

A Lendület I támogatás csak egyszer nyerhető el.

A kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület támogatás ideje alatt pályáznak az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) valamelyik kiválósági felhívására.


Lendület H „Haladó” kategória

Olyan pályázók számára, akik új, áttörő kutatási eredményeket ígérő téma kidolgozását, vagy már jól működő, kiváló kutatási projektek folytatását tűzik ki célul.

Azok a nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók pályázhatnak, akik már rendelkeznek kutatócsoport-vezetői tapasztalattal, vagyis saját kutatási téma kidolgozására Lendület (I, II), Élvonal vagy egyéb, a Lendület támogatással összemérhető (pl. legalább 4-5 éves futamidejű alapkutatás, kiemelt támogatási összeggel) nemzetközi pályázatokon* nyertek támogatást a közelmúltban és ez a projektjük még nem zárult le, vagy az elmúlt 5 évben (2017 után) került lezárásra. Amennyiben a pályázónak folyamatban lévő támogatott kutatása van, akkor a jelenlegi pályázat kutatási tervében ki kell térni az attól való eltérésekre.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a korábbi Lendület támogatásuk alatt vagy azt követően jelen pályázat benyújtásáig bármikor ERC pályázatot is benyújtottak.

A kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület támogatás harmadik évének lezárulta előtt pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) „Consolidator” vagy „Advanced” kategóriájában. A hároméves szakmai beszámolóban bemutatják ezt a pályázatot is.

Mindkét kategória esetén elvárás, hogy a pályázó kutatócsoport-vezető fiatal kutatócsoportot alakítson ki, ezzel is segítve a Lendület Program elsődleges célkitűzését, mely a hazai fiatal kutatói közösség erősítése és a fiatal kutatók önállósodási törekvéseinek támogatása.

2. A Lendület Program keretében pályázni az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága irányítása alá tartozó kutatóhelyeken, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) folytatandó kutatási tevékenységre lehet. A felhívásra történő jelentkezést a kutatócsoportot befogadó intézmény vezetője vagy a befogadó felsőoktatási intézmény rektora a csoport megalakítására és vezetésére pályázó kutatóval közösen nyújtja be. A pályázatban új vagy a kutatóhelyen legfeljebb 5 éve kiemelkedő eredménnyel művelt kutatási témára lehet támogatást kérni. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, ígéretes kutatási irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója – nemzetközi értékelés szerint – kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. Ennek részletezésére a kutatási tervben külön ki kell térni.

3. A támogatás vissza nem térítendő. Minimális összege évi 25 millió Ft, maximális összege a Lendület I kategóriában átlagosan évi 40 millió Ft, a Lendület H kategóriában átlagosan évi 50 millió Ft lehet. Ezen felül a nagy eszköz- és műszerigényű kutatások esetében a Lendület I kategóriában egyszeri max. 50 millió Ft, míg a Lendület H kategória esetében egyszeri max. 100 millió Ft tervezhető. A nagy értékű eszközök/műszerek beszerzését az első kutatási évre kell tervezni. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az olyan eszköz/műszer beszerzése, amely a befogadó kutatóhelyen többszörösen hasznosul (azaz központi műszer, melyet a pályázatban dokumentált módon a kutatóhely több kutatócsoportja is használ) és a befogadó kutatóhely tud gondoskodni az eszköz/műszer fenntartásáról és karbantartásáról. A tervezett eszköz/műszer beszerzésének szükségességére külön ki kell térni a költségterv indoklásánál, annak hasznosulására, valamint fenntartására és karbantartására pedig a kutatási tervben, továbbá mindezekről nyilatkozni kell a kutatóhely befogadó nyilatkozatában. Az igényelt teljes támogatás legfeljebb 17%-a tervezhető rezsiköltségként. A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

4. Egy kutató egyszerre csak egy támogatott Lendület-kutatócsoportnak lehet résztvevője vagy vezetője.

5. A Lendület pályázatra jelentkező kutató vállalja, hogy a Lendület támogatás elnyerése esetén a projekt ideje alatt életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik.

6. A Lendület pályázatra jelentkező kutató rendelkezik azonosítóval a Magyar Tudományos Művek Tárához (MTMT azonosító) és az ott tárolt publikációs adatai naprakészek.
A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/lendulet_2023). Bölcsészet- és társadalomtudományi pályázatok esetében indokolt esetben csak magyar nyelvű pályázat is benyújtható.

 

A pályázati anyagok feltöltésének határideje: 2023. január 31. 16:00 (közép-európai idő szerint).

A befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt, a pályázati felületről letölthető befogadó nyilatkozatot, valamint ugyancsak a pályázati felületről letölthető, aláírt pályázói nyilatkozatot egy-egy példányban postán is** kérjük elküldeni az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Főosztálya) címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a fent megadott feltöltési határidő napja lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „Lendület pályázat 2023”. A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben a Kutatási Pályázatok Főosztálya munkatársai adnak tájékoztatást a lendulet@titkarsag.mta.hu e-mail címen, illetve az alábbi telefonszámokon:
+36 1 411 6336 (bölcsészet- és társadalomtudományok)
+36 1 411 6177 (élettudományok)
+36 1 411 6287 (matematikai és természettudományok).

 

Részletes pályázati kiírás: (pdf)

További információ: https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/lendulet-program-2023-evi-pal...

Pályázat határidő: