Ugrás a tartalomra

Előadó-művészet - klasszikus hangszer előadóművész alapszak

Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
6 félév
Felvételi irányszám
12 fő
 • Képzésről
 • Képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat

A képzés során hangszeres előadóművészek képzése folyik.Képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik előadó-művészi teljesítményükkel a magyar és az európai zenekultúrát gyarapítani és terjeszteni tudják. Megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik birtokában kiművelt zenei ízléssel, technikával, formáló-készséggel művészi szolgálat ellátására képesek zenekarokban, énekkarokban és kamarazenei együttesekben. A zenei élet intézményeiben aktív kulturális szerep betöltésére alkalmasak. A végzettek kidolgozott zenei készségekkel, kellő mélységű vokális és hangszeres, valamint megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatásához.

 

 Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK: 800.000 Ft/ félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Művészeti Kar (7630 Pécs Zsolnay Vilmos út 16.

Oklevélben szereplő képzettség neve: klasszikus hangszeres előadóművész

Képzési jellemzők:

A képzés az általános műveltségi és zenei elméleti tárgyakon kívül elsősorban gyakorlati jellegű.

A hallgatóknak lehetségük van hangszerjátékuk, repertoárismeretük fejlesztésére, kamarazenei és zenekari hangszeres játékban való aktív részvételre.Főbb témakörök:

Főbb tárgyak
– alapozó ismeretek: 20-30 kredit

 • filozófia, esztétika, etika, művelődési és művészettörténeti ismeretek, általános és magyar zenetörténet műismeret (hangverseny tapasztalat), akusztika;

– szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 115-148 kredit

a) általános szakterületi ismeretek: 40-60 kredit

 • zeneelmélet, szolfézs, zongora, kamarazene, kortárszenei gyakorlat, zenekar-/kórusszolgálat;

b) differenciált szakterületi ismeretek: 65-70 kredit

 • a hangszeres főtárgy, repertoárismeret, hangversenygyakorlat, stílusismereti kurzusok, a szakirányú diploma megszerzéséhez szükséges szakmai ismeretek;

c) egyéb, szabadon választható szakterületi ismeretek: 10-18 kredit.Szakirányok, specializációk:
 • hegedű,
 • mélyhegedű,
 • gordonka,
 • gordon,
 • gitár,
 • fuvola,
 • oboa,
 • klarinét,
 • fagott,
 • trombita,
 • kürt,
 • harsona,
 • tuba,
 • zongora,
 • orgona,
 • ütőhangszerek


Ösztöndíjak:

Ösztöndíjak a Művészeti Karon »Felvételi irányszám: 12 fő

Felvételi követelmények: Érettségi bizonyítvány

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Ponthatárok:

N    A    előadó-művészet [klasszikus fagott]    400.
N    K    előadó-művészet [klasszikus fagott]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus fuvola]    400
N    K    előadó-művészet [klasszikus fuvola]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus gitár]    380
N    K    előadó-művészet [klasszikus gitár]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus gordon]    n.i.
N    K    előadó-művészet [klasszikus gordon]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus gordonka]    394
N    K    előadó-művészet [klasszikus gordonka]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus harsona]    396
N    K    előadó-művészet [klasszikus harsona]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus hegedű]    392
N    K    előadó-művészet [klasszikus hegedű]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus klarinét]    400
N    K    előadó-művészet [klasszikus klarinét]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus kürt]    n.i.
N    K    előadó-művészet [klasszikus kürt]   n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus mélyhegedű]    392
N    K    előadó-művészet [klasszikus mélyhegedű]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus oboa]    n.i.
N    K    előadó-művészet [klasszikus oboa]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus orgona]    n.i.
N    K    előadó-művészet [klasszikus orgona]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus trombita]    n.i.
N    K    előadó-művészet [klasszikus trombita]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus tuba]    400
N    K    előadó-művészet [klasszikus tuba]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus zongora]    n.i.
N    K    előadó-művészet [klasszikus zongora]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus ének]    392
N    K    előadó-művészet [klasszikus ének]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus ütőhangszerek]    n.i.
N    K    előadó-művészet [klasszikus ütőhangszerek]    n.i.

 

1. Alkalmassági vizsga részei a hangszeres szakirányokon

Elméleti-zenei alkalmassági vizsga

Szolfézs írásbeli
- 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
- XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
- lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
- Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
- összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
- a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
- klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
- 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
- zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
- pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
- két Bach-mű
- klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
- egy Bartók-mű
- egy előadási darab

Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

 

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

Magánének

 • egy barokk dal vagy ária
 • egy klasszikus dal vagy ária
 • kettő romantikus dal
 • egy 20-21. századi magyar dal
 • egy népdalfeldolgozás

A műveket eredeti nyelven, kotta nélkül kérjük előadni!

Hegedű
(A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • két etűd (különböző karakterű)
 • két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
 • egy hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

Mélyhegedű
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • két etűd a szakiskola anyagából
 • egy Bach szvitből vagy szólószonátából 2 tétel
 • egy versenymű tétel (1. vagy az utolsó)
 • egy előadási mű vagy egy szonáta két tétele

Gordonka
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • kettő etűd
 • két tétel Bach szólószvitjeiből
 • versenymű két tétele

Gordon

 • két gyakorlat
 • két koncert-tétel (gyors, lassú - kotta nélkül)
 • egy Bach-mű tétele
 • egy előadási darab (szonáta tétel is lehet - kotta nélkül)

Fuvola

 • az összes dúr és moll skála
 • két etűd (különböző karakterű)
 • egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
 • egy fuvolaverseny lassú és gyors tétele
 • egy előadási darab

Oboa, klarinét, fagott, harsona, tuba szakirányok

 • az összes dúr és moll skála
 • két gyakorlat, etűd (két különböző karakterű)
 • egy előadási darab (karakterdarab)
 • egy koncert lassú és gyors tétele

Kürt
Etűd:

 • J. F. Gallay III./7. vagy Maxime-Alphonse III./7.

Előadási darabok:

 • kadenciális versenymű-tétel és egy eltérő karakterű tétel, vagy előadási darab

Trombita

 • az összes dúr és moll skála
 • két etűd (különböző karakterű)
 • egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
 • egy trombitaverseny lassú és gyors tétele
 • egy előadási darab

Ütőhangszer

Dallamhangszer

 • egy szabadon választott Bach szólószonáta, vagy partita tétel
 • egy négy verős marimba, vagy vibrafon előadási darab

Üstdob

 • egy négy timpanis etűd, vagy darab

Kisdob

 • B. Lylloff: Arhus etűd
 • egy rudimental szóló kisdob darab

Gitár

 • két etűd: Carcassi Op. 60. 14-25,- F. Sor: Op. 29,- Giuliani: Op. 48 művekből
 • két tétel egy Bach műből (pl. Táncok)
 • két előadási darab a felsorolt stílusok közül: reneszánsz, romantikus, modern (Robert de Visée: Szvitek, Weiss: Szvitek, Milan: Fantázia, Pavan, Sor: Menüettek, Giuliani: Szonáta C-dúr tétel, Torroba, Turina, Bartók-Szendrey, Paganini művekből)

Orgona

 • egy triószonáta gyors tétele (J. S. Bach)
 • egy prelúdium (fantázia / toccata) és fúga (J. S. Bach)
 • egy romantikus orgonamű
 • egy XX. századi orgonamű

Zongora
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • egy prelúdium és fuga (Bach)
 • egy bécsi klasszikus szonáta
 • egy virtuóz jellegű etűd (Czernytől napjainkig, prelűd nem helyettesítheti!)
 • egy romantikus mű
 • egy XX. századi mű

 

FELVÉTELI VIZSGARÉSZEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK:

Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".
A főtárgy gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely megkétszereződik.Kapcsolat:

PTE Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit intézeti menedzser
Telefon: 72/501-500/28-207
Email: sipos.judit@pte.hu