Ugrás a tartalomra

Előadó-művészet - klasszikus hangszer előadóművész alapszak

Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
6 félév
Felvételi irányszám
12 fő
  • Képzésről
  • Képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat

A képzés során hangszeres előadóművészek képzése folyik.Képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik előadó-művészi teljesítményükkel a magyar és az európai zenekultúrát gyarapítani és terjeszteni tudják. Megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik birtokában kiművelt zenei ízléssel, technikával, formáló-készséggel művészi szolgálat ellátására képesek zenekarokban, énekkarokban és kamarazenei együttesekben. A zenei élet intézményeiben aktív kulturális szerep betöltésére alkalmasak. A végzettek kidolgozott zenei készségekkel, kellő mélységű vokális és hangszeres, valamint megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatásához.

 

 Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK: 800.000 Ft/ félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Oklevélben szereplő képzettség neve: klasszikus hangszeres előadóművész

Képzési jellemzők:

A képzés az általános műveltségi és zenei elméleti tárgyakon kívül elsősorban gyakorlati jellegű.

A hallgatóknak lehetségük van hangszerjátékuk, repertoárismeretük fejlesztésére, kamarazenei és zenekari hangszeres játékban való aktív részvételre.Főbb témakörök:

Főbb tárgyak
– alapozó ismeretek: 20-30 kredit

  • filozófia, esztétika, etika, művelődési és művészettörténeti ismeretek, általános és magyar zenetörténet műismeret (hangverseny tapasztalat), akusztika;

– szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 115-148 kredit

a) általános szakterületi ismeretek: 40-60 kredit

  • zeneelmélet, szolfézs, zongora, kamarazene, kortárszenei gyakorlat, zenekar-/kórusszolgálat;

b) differenciált szakterületi ismeretek: 65-70 kredit

  • a hangszeres főtárgy, repertoárismeret, hangversenygyakorlat, stílusismereti kurzusok, a szakirányú diploma megszerzéséhez szükséges szakmai ismeretek;

c) egyéb, szabadon választható szakterületi ismeretek: 10-18 kredit.Ösztöndíjak:

Ösztöndíjak a Művészeti Karon »Felvételi irányszám: 12 fő

Felvételi követelmények: Érettségi bizonyítvány

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Ponthatárok:

N    A    előadó-művészet [klasszikus fagott]    n.i.
N    K    előadó-művészet [klasszikus fagott]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus fuvola]    390
N    K    előadó-művészet [klasszikus fuvola]    390
N    A    előadó-művészet [klasszikus gitár]    n.i.
N    K    előadó-művészet [klasszikus gitár]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus gordon]    n.i.
N    K    előadó-művészet [klasszikus gordon]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus gordonka]    396
N    K    előadó-művészet [klasszikus gordonka]    396
N    A    előadó-művészet [klasszikus harsona]    400
N    K    előadó-művészet [klasszikus harsona]    400
N    A    előadó-művészet [klasszikus hegedű]    390
N    K    előadó-művészet [klasszikus hegedű]    390
N    A    előadó-művészet [klasszikus klarinét]    398
N    K    előadó-művészet [klasszikus klarinét]    398
N    A    előadó-művészet [klasszikus kürt]    396
N    K    előadó-művészet [klasszikus kürt]    396
N    A    előadó-művészet [klasszikus mélyhegedű]    400
N    K    előadó-művészet [klasszikus mélyhegedű]    400
N    A    előadó-művészet [klasszikus oboa]    n.i.
N    K    előadó-művészet [klasszikus oboa]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus orgona]    n.i.
N    K    előadó-művészet [klasszikus orgona]    n.i.
N    A    előadó-művészet [klasszikus trombita]    392
N    K    előadó-művészet [klasszikus trombita]    392
N    A    előadó-művészet [klasszikus tuba]    398
N    K    előadó-művészet [klasszikus tuba]    398
N    A    előadó-művészet [klasszikus zongora]    398
N    K    előadó-művészet [klasszikus zongora]    398
N    A    előadó-művészet [klasszikus ének]    396
N    K    előadó-művészet [klasszikus ének]    396
N    A    előadó-művészet [klasszikus ütőhangszerek]    n.i.
N    K    előadó-művészet [klasszikus ütőhangszerek]    n.i.

 

A felvételi vizsga részei:

1. Alkalmassági vizsga (hangszeres és zenei-elméleti)

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

 

1. Alkalmassági vizsga részei a hangszeres szakirányokon

A) hangszeres főtárgyi meghallgatás – csak a gitár szakirányon!

B) próba óra – csak a gitár szakirányon!

C) zenei-elméleti alkalmassági vizsga – minden hangszernél

 

A) Hangszeres főtárgyi meghallgatás

A hangszeres főtárgyi meghallgatás az elméleti vizsga előtt külön időpontban, külön napon kerül megrendezésre a B) pontban felsorolt hangszereknél.

 

B) Az ún. próba óra keretében a vizsgáztatók és a felvételiző közös főtárgy-órát tartanak/ munkaórán vesznek részt, melynek időtartama nem meghatározott. Adott esetben a bizottság ettől a ponttól el is tekinthet a művek bemutatása, azaz a főtárgyi meghallgatás teljesítése után. Az A) pont nem hagyható el.

 

A hangszeres főtárgyi meghallgatás és próba-óra vizsgabizottság előtt történik.

Amennyiben az alkalmassági vizsga bármely része eredménytelenül zárul, úgy az alkalmassági vizsga értékelése ’nem felelt meg’.

Gitár szakirány.
Hangversenyszerű produkció, ahol kotta nélkül vagy kottából a felvételi követelményekből a felvételiző által tetszőlegesen kiválasztott 20 percnyi műsor előadása.

 

C) Zenei-elméleti alkalmassági vizsga – minden hangszernél kötelező

Szolfézs írásbeli
- 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
- XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
- lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
- Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
- összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
- a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
- klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
- 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
- zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
- pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
- két Bach-mű
- klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
- egy Bartók-mű
- egy előadási darab

Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

 

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

Hegedű

(A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- két etűd (különböző karakterű)
- két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
- egy hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

Mélyhegedű

(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- két etűd a szakiskola anyagából
- egy Bach szvitből vagy szólószonátából 2 tétel
- egy versenymű tétel (1. vagy az utolsó)
- egy előadási mű vagy egy szonáta két tétele

Gordonka

(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- kettő etűd
- két tétel Bach szólószvitjeiből
- versenymű két tétele

Gordon

- két gyakorlat
- két koncert-tétel (gyors, lassú - kotta nélkül)
- egy Bach-mű tétele
- egy előadási darab (szonáta tétel is lehet - kotta nélkül)

Fuvola

- az összes dúr és moll skála
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy fuvolaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

Oboa, klarinét, fagott, harsona, tuba szakirányok

- az összes dúr és moll skála
- két gyakorlat, etűd (két különböző karakterű)
- egy előadási darab (karakterdarab)
- egy koncert lassú és gyors tétele

Kürt

Etűd:
J. F. Gallay III./7. vagy Maxime-Alphonse III./7.

Előadási darabok:
kadenciális versenymű-tétel és egy eltérő karakterű tétel, vagy előadási darab

Trombita

- az összes dúr és moll skála
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy trombitaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

Ütőhangszer

Dallamhangszer
- egy szabadon választott Bach szólószonáta, vagy partita tétel
- egy négy verős marimba, vagy vibrafon előadási darab

Üstdob
- egy négy timpanis etűd, vagy darab

Kisdob
- B. Lylloff: Arhus etűd
- egy rudimental szóló kisdob darab

 

Gitár

- két etűd: Carcassi Op. 60. 14-25,- F. Sor: Op. 29,- Giuliani: Op. 48 művekből
- két tétel egy Bach műből (pl. Táncok)
- két előadási darab a felsorolt stílusok közül: reneszánsz, romantikus, modern (Robert de Visée: Szvitek, Weiss: Szvitek, Milan: Fantázia, Pavan, Sor: Menüettek, Giuliani: Szonáta C-dúr tétel, Torroba, Turina, Bartók-Szendrey, Paganini művekből)

Orgona

- egy triószonáta gyors tétele (J. S. Bach)
- egy prelúdium (fantázia / toccata) és fúga (J. S. Bach)
- egy romantikus orgonamű
- egy XX. századi orgonamű

Zongora

(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- egy prelúdium és fuga (Bach)
- egy bécsi klasszikus szonáta
- egy virtuóz jellegű etűd (Czernytől napjainkig, prelűd nem helyettesítheti!)
- egy romantikus mű

- egy XX. századi mű

 

Felvételi vizsgarészek és értékelésük:

Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".

Amennyiben az alkalmassági vizsga bármely része (A, B vagy C) eredménytelenül zárul, úgy az alkalmassági vizsga értékelése ’nem felelt meg’.

A főtárgyi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.

  •  


Kapcsolat:

Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

 

 

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit intézeti menedzser
72/501-500/28-207
sipos.judit@pte.hu