Ugrás a tartalomra

Dokumentumfilm-alkotó

Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés
Képzési forma
Levelező

Képzés időtartama
4 félév
Felvételi irányszám
10
 • Képzésről
 • Képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

A PTE Művészeti Kara a Színház és Fim Intézettel együttműködésben ismét felvételt hirdet az alábbi négy féléves szakirányú továbbképzésekre, 2023. szeptemberi kezdéssel:

 • dokumentumfilm-alkotó 
 • mozgóképalkotó
 • színpad- és televíziós stage menedzser
 • előadó-művészeti műszaki vezető
 • előadó-művészeti gazdasági vezető
 • forgatókönyv- és drámaíró
 • mozgókép- és előadóművészeti szakíró, kritikus
 • díszletfestő
 • díszletszobrász
 • hatásvilágítás-tervező

 

Az oktatás Budapesten, a Színház és Film Intézetben, illetve annak partnereinél – elsősorban budapesti színházaknál, filmstúdióknál, televízióknál – történik.

A képzések önköltségesek, a költségtérítés díja mindegyik képzésnél egységesen: 300.000,- Ft/ félévKépzés célja:

A dokumentumfilm-készítést az ötlettől és előkészítéstől a gyártási alkotó folyamatokon át az utómunkáig és a forgalmazásig átfogóan ismerő Dokumentumfilm-alkotó szakemberek professzionális és interdiszciplináris képzése.Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Levelező

Költségtérítés összege: 300.000,- Ft/ félév

Finanszírozás: Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Budapest

Oklevélben szereplő képzettség neve: Dokumentumfilm-alkotó

Képzési jellemzők:

A szakirányú továbbképzés képzési területe
Művészeti képzési terület

A felvétel feltételei
A képzésben legalább alapszakon (ideértve a korábbi legalább főiskolai szintű végzettséget is) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzési idő, félévekben meghatározva
Négy félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kreditFőbb témakörök:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A szakot elvégző hallgató:
• képes dokumentarista mozgókép-alkotásokat megtervezni és megvalósítani, a dokumentumfilm készítés szervezési és produkciós irányítási területein és a forgalmazásban a feladatokat ellátni,
• ismeri a fotográfia és a filmkészítés fejlődéstörténetét, műfajait,
• átlátja a mozgókép-készítés műszaki feladatait, technikai, technológiai hátterét,
• összehangolja a mozgókép-művészeti területhez kapcsolódó alkotói és gyártás-irányítási munkafolyamatokat,
• képes a művészi hatás dramaturgiai és pszichológiai folyamatainak elemzésére és alkotói felhasználásra,
• jártas a filmdramaturgiában, elsajátította a mozgóképes történetmesélés elméleti és gyakorlati alapismereteit,
• ismeri a különböző munkaszervezeti formákban, produkcióban, projektben, teamben való együttműködés, a projekttervezés- és vezetés módszereit,
• alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a forgatás alkotói és operatív feladatairól,
• eligazodik a mozgóképgyártás utómunka folyamataiban,
• gyakorlatban is képes alkalmazni a bel- és külföldi filmforgalmazás alapismereteit,
• alapszintű dokumentarista forgatókönyvírói gyakorlattal rendelkezik, jártas a témaválasztás, -feldolgozás és -fejlesztés folyamataiban,
• digitális technikai- és eszközismerettel valamint alapszintű operatőri gyakorlattal rendelkezik a helyszínválasztás, a filmszcenika és a megvilágítás, a kompozícióbeállítás, az álló- és mozgóképalkotás összefüggéseiben,
• gyakorlattal rendelkezik autobiografikus dokumentum- valamint egyéb dokumentum rövidfilm rendezésben,
• gyakorlott a mozgókép vágás technikájában, képes az utómunka supervisor feladatainak elsajátítására,
• ismeri és elemezni képes a különböző dokumentumfilm műfajokat, az archív anyagokból készült dokumentumfilmtől a szocio-dokumentumfilmen és a tudományos ismeretterjesztő dokumentumfilmen (stb.) át a dokumentarista játékfilmig,
• eligazodik a kortárs dokumentarista mozgókép-művészet szakmai és közösségi folyamataiban,
• alapvető jogszabályi és szerzői jogi, biztonságtechnikai, szerződési, vállalkozási és ületi terv készítési, szakmai szervezet és stábfejlesztési ismeretekkel rendelkezik,
• képes dokumentumfilm pályázatot és komplex dokumentum rövidfilmet elkészíteni,
•  képes átfogóan és részleteiben is megszervezni és megvalósítani a dokumentarista mozgókép-alkotói és szakmai folyamatokat az ötlettől, a forgatókönyv írástól a gyártás-előkészítésen és forgatáson át a teljes utómunkáig, majd a forgalmazásig.

Személyes adottságok, készségek
• Képes film- és videó-művészekkel és a mozgókép-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni,
• nyitottan és együttműködően viszonyul mozgókép-művészek alkotói elképzeléseihez,
• komplex mozgókép alkotói képességekkel és dokumentumfilm készítési elhivatottsággal rendelkezik, mely kiteljed a történet szerkesztésére, a forgatás különböző alkotó folyamataira és az utómunkára,
• szervezőkészsége magas szintű,
• képes a produkció összes tér- és időbeli folyamatát oly módon megszervezni és összehangolni, hogy figyelembe veszi és érvényesíti a művészeti szempontok mellett a vonatkozó munkajogi, pénzügyi és szerződéses kötelezettségeket, előírásokat,
• kritikai megértéssel viszonyul a dokumentarista mozgókép-művészet történeti és kortárs alkotásaihoz,
• felismeri filmkészítői tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.Felvételi irányszám: 10

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Kapcsolattartó / szakfelelős: Barna Beáta, Juhász Andrea / Dr. Gocsál Ákos, cím: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.,

Tel/fax: (72) 501-500 / 28200, 06 30 5514212, email: iroda@szfi.hu, barna.beata@pte.hu, honlap: http://www.art.pte.hu.

Jelentkezési határidő (szeptemberben induló képzések): 2024. szeptember 13.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 6000 Ft.

Befizetés módja: átutalással.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációs levél.

Képzés kezdete (szeptemberben induló képzések): 2024. október 5.

Egyéb információk: A képzésről és a jelentkezés feltételeiről információ közvetlen az Intézménytől kérhető.

Egyéb információk: Jelentkezés módja: a https://szfi.hu/online-jelentkezes oldalon. A határidőre beérkezett jelentkezési lapok alapján a képző intézmény motivációs beszélgetésre hívja a jelentkezőket, melyen a felvételi bizottság a jelentkező szakmai ambícióiról, az adott szakterületen szerzett esetleges tapasztalatairól tájékozódik.

Értékelési, ellenőrzési módszerek, eljárások

A jelentkezők motivációs beszélgetésen vesznek részt. A felvételi bizottság egy elnökből és legalább két tagból áll. A hallgató munkájának értékelése a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott keretek között történik, minden tantárgy esetében 1 és 5 közötti érdemjeggyel. Emellett a hallgató – különösen a gyakorlati feladatmegoldások során – folyamatos visszajelzést kap a munkájáról. A hallgató számára kötelező az órákon való megjelenés. Amennyiben a hallgató az órák kevesebb mint 70%-án vett részt, az oktató a TVSZ vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jogosult a félév végi aláírást és a jegyszerzés lehetőségét megtagadni az adott tantárgyból. Az értékelés és ellenőrzés formáinak kialakításakor hangsúlyt fektetünk a megértés, illetve a készség és a jártasság szintű alkalmazás, alkalmazni tudás felmérésére.

a) Az elméleti tantárgyak esetében nem elsősorban reproduktív tudást kérünk számon, hanem az egyes tantárgyak keretében elkészített hallgatói produktumokat – reflexiókkal ellátott munkaportfóliók, tanulmányok, elemzések, felmérések stb. – vesszük alapul. A produktumokat a hallgatók szóbeli vizsga keretében megvédik. A szóbeli vizsgán képesnek kell lenniük az adott terület terminológiájának helyes használatára, saját álláspont kialakítására, saját álláspont melletti – szakmailag megalapozott, ismereteken alapuló – érvelésre, a beszélgetőpartner (vizsgáztató) érveire való érdemi reagálásra. A szóbeli vizsga így nem kizárólag a számonkérés, értékelés funkcióját tölti be, hanem alkalom a tanulásra, gyakorlásra, különösképpen a kommunikációs készségek, képességek fejlesztésére. Reproduktív tudást számonkérő értékelési, ellenőrzési formákat kizárólag abban az esetben alkalmazunk, ha a tananyag jellege azt feltétlenül szükségessé teszi (pl. jogszabályok ismerete).

b) A gyakorlati tantárgyak esetében az adott tantárgyhoz kapcsolódó szakmai kompetenciákat mérjük fel. Az értékelés alapja a hallgató szakmai tevékenysége vagy zárthelyi dolgozat, írásbeli beszámoló, illetve bármilyen szakmai produktum, amely alkalmas a szakmai kompetenciák felmérésére.

A záróvizsgára bocsáthatóság feltétele a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, amelyet a képző intézmény az abszolutórium kiállításával igazol. A záróvizsga két részből áll: szakdolgozat megvédése, illetve szóbeli vizsga tételsor alapján.
A záróvizsgára a hallgató a képző intézményben szokásos eljárás szerint szakdolgozatot nyújt be. A képző intézmény a hallgatók számára témaajánlást tesz közzé. A hallgató saját témát is kérelmezhet, ennek elfogadásáról – annak mérlegelésével, hogy a hallgató által javasolt téma mennyiben illeszkedik a zenei mentor- és gyakorlatvezető tanári tevékenységrendszerhez – a szakvezetés dönt. A határidőre benyújtott szakdolgozatot a hallgató konzulense, illetve képző intézmény által felkért oktató, szakértő bírálja. A két bírálat, illetve a hallgató szóbeli védése alapján a szakdolgozat érdemjegyéről a záróvizsga-bizottság dönt.
A záróvizsga másik eleme a szóbeli tételsor, amely komplex módon a zenei mentor és gyakorlatvezető tanári ismeretek megértését, alkalmazására való képességet méri fel.
Az záróvizsga érdemjegye a két érdemjegy számtani átlaga.

Korábbi tanulmányok beszámításának rendje
A hallgatónak jogában áll a korábban teljesített kreditjeit elfogadtatni. Ehhez, felvételét követően a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott eljárásrendnek megfelelően kreditátviteli kérelmet nyújt be. A kreditátvitel ügyében illetékes bizottság a kreditátvitel szabályainak megfelelően dönt a teljesített kreditek beszámításáról.Elhelyezkedési területek:

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
• A Dokumentumfilm-alkotó szakirányú továbbképzési szakon megszerzett szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak dokumentarista mozgókép-alkotásokat megtervezni, megvalósítani és piacra juttatni akár egyénileg, akár intézmények, vállalkozások, filmprojektek keretében. 
• A végzettek a képzés alapján professzionális mozgókép-alkotói környezetben elsajátított gyakorlati ismeretekkel rendelkeznekKapcsolat:

✉ Színház és Film Intézet (Juhász Andrea)
1013 Budapest, Krisztina krt. 59/B.
Tel.: +36-30 551-4212
E-mail: iroda@szfi.hu

✉ PTE Művészeti Kar (Barna Beáta)
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.,
Tel/fax: (72) 501-500 / 28200, 06 30 5514212,
Email: barna.beata@pte.hu, Honlap: http://www.art.pte.hu