Ugrás a tartalomra

Ének-Zene – közismereti osztatlan tanári képzés (O)

ÉNEK-ZENE – KÖZISMERETI OSZTATLAN TANÁRI KÉPZÉS (O)

A FELVÉTELI VIZSGA RÉSZEI:
1. Pályaalkalmassági vizsga
2. Elméleti alkalmassági vizsga
3. Gyakorlati vizsga

1. Pályaalkalmassági vizsga

A vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel írt) vázlat alapján (kb. 10 percben) – ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának értékelése, a legalkalmasabbak kiválasztása. Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérünk, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.

2.Elméleti alkalmassági vizsga

Az alkalmassági vizsgán a felvételi követelmények készültségi szintjéről kell számot adni!
Pályaalkalmassági beszélgetés (a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készség, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettség felmérése, zenei műveltségi kérdések).

3. Gyakorlati vizsga

Éneklési készség
• 30 szabadon választott népdal stílusos előadása emlékezetből
• két, szabadon választott, különböző stíluskorszakból származó műdal megszólaltatása kotta nélkül. (Zongorakíséretről a bizottság gondoskodik.)

Szolfézs- zeneelmélet
írásbeli:
•népdalok lejegyzése hallás után,
•négyszólamú, szűk szerkesztésű összhangzattani példa lejegyzése a szóbeli követelményeknek megfelelően
szóbeli:
•Biztos tonális hallás (bécsi klasszikus és barokk alterált hangokat is tartalmazó egyszólamú dallamok lapról olvasása szolmizálva, biztos intonációval) Pl. Legányné Hegyi Erzsébet: Bach-példatár I.
• A violin- és a basszuskulcs ismerete, biztos tájékozódás a vonalrendszerben
• A kvintkör/kvintoszlop készségszintű ismerete (előjegyzések, párhuzamos hangnemek, vezetőhangok)
• Hangközök, hármashangzatok és fordításaik, a domináns szeptim és fordításainak, valamint a szűkített szeptim hallás utáni felismerése, éneklése és felépítése adott alsó-, vagy alaphangra (írásban is), a dominánsszeptim és a szűkített szeptim helyes oldása (énekelve)
• Modális sorok hallás utáni felismerése, éneklése adott hangra, írásbeli felépítésük
• A funkciók ismerete és hallás utáni felismerése (egyszerűbb bécsi klasszikus kétszólamú diktandóban bejelölésük)
• Megkezdett klasszikus összhangzattani tanulmányok (A T-D és T-S ingamozgások változatai: I-V-I, I- V7-I, I-IV-I, I-IV64-I, az összetett autentikus zárlat változatai: I-IV-I64-V7-I, I-II6-I64-V7-I, I-II-I64-V7-I, I-IV/II6/II-V-I, I-IV/II6/II-V7 (!)-I, az I6 és a IV6, VI: I után és álzárlatban) 3# és 3b előjegyzésű hangnemkörben.
Ajánlott tankönyvek: Ligeti György: Klasszikus összhangzattan vagy Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia- és formavilága vagy Győrffy István – Beischer-Matyó Tamás – Keresztes Nóra: Klasszikus összhangzattan

Zongora
Két, szabadon választott, különböző stílusú darab előadása, lehetőleg kotta nélkül.

Zeneirodalmi tájékozottság
Általános zenei műveltség felmérése a gimnáziumi tankönyvek anyagából.

FELVÉTELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE ÉS PONTSZÁMOK

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg
A gyakorlati vizsgán max. 100 pont szerezhető, amely megkétszereződik.

Írásbeli vizsga - max. 30 pont
• zolfézs, összhangzattan-zeneelmélet 0-30 pont
Aki az írásbeli vizsgán nem ér el a megszerezhető 60 pontból 30 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.

Szóbeli vizsga - max. 70 pont
• szolfézs 0-10 pont
• összhangzattan-zeneelmélet 0-10 pont
• zongora 0-15 pont
• éneklési készség 0-20 pont
• zeneirodalmi tájékozottság 0-15 pont