Ugrás a tartalomra

Előadó-művészet alapszak - Hangszeres, ének és kórusvezetés szakirányok

MAGÁNÉNEK SZAKIRÁNY


A felvételi vizsga részei:
1. Alkalmassági vizsga (zenei-elméleti)
2. Főtárgy gyakorlati vizsga

1. Alkalmassági vizsga részei

Zenei-elméleti alkalmassági vizsga

Szolfézs írásbeli
- 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
- XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
- lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
- Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
- összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
- a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
- klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
- 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
- zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
- pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
- két Bach-mű
- klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
- egy Bartók-mű
- egy előadási darab

Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

Magánének

- egy barokk dal vagy ária
- egy klasszikus dal vagy ária
- kettő romantikus dal
- egy 20-21. századi magyar dal
- egy népdalfeldolgozás


A műveket eredeti nyelven, kotta nélkül kérjük előadni!
Jelentkezési feltétel: fül-, orr-, gégeszakorvosi igazolás, melyet a www.felvi.hu felületen lehet feltölteni.

FELVÉTELI VIZSGARÉSZEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK:

Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".
A főtárgy gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely megkétszereződik.


HANGSZERES SZAKIRÁNYOK

A felvételi vizsga részei:
1. Alkalmassági vizsga (hangszeres és zenei-elméleti)
2. Főtárgy gyakorlati vizsga

1. Alkalmassági vizsga részei a hangszeres szakirányokon

A járványügyi helyzetre tekintettel ELMARAD az alkalmassági vizsga A-B) része!


A) hangszeres főtárgyi meghallgatás – csak az alább felsorolt hangszereknél!
B) próba óra – csak az alább felsorolt hangszereknél!
C) zenei-elméleti alkalmassági vizsga – minden hangszernél

A) Hangszeres főtárgyi meghallgatás
A hangszeres főtárgyi meghallgatás az elméleti vizsga előtt külön időpontban, külön napon kerül megrendezésre a B) pontban felsorolt hangszereknél.

B) Az ún. próba óra keretében a vizsgáztatók és a felvételiző közös főtárgy-órát tartanak/ munkaórán vesznek részt, melynek időtartama nem meghatározott. Adott esetben a bizottság ettől a ponttól el is tekinthet a művek bemutatása, azaz a főtárgyi meghallgatás teljesítése után. Az A) pont nem hagyható el.

A hangszeres főtárgyi meghallgatás és próba-óra vizsgabizottság előtt történik.
Amennyiben az alkalmassági vizsga bármely része eredménytelenül zárul, úgy az alkalmassági vizsga értékelése ’nem felelt meg’.

Mélyhegedű szakirány:
Kettő különböző karakterű darab vagy egy mű két különböző karakterű tétele.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Gordonka szakirány:
Kettő különböző karakterű darab vagy egy mű két különböző karakterű tétele.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

1 előadási darab vagy annak tétele(i) A felvételiző kívánsága szerint több előadási darab egy-egy tétele is választható.
A művek kottából vagy a nélkül is előadhatók.

Gitár szakirány:
Hangversenyszerű produkció, ahol kotta nélkül vagy kottából a felvételi követelményekből a felvételiző által tetszőlegesen kiválasztott 20 percnyi műsor előadása.

C) Zenei-elméleti alkalmassági vizsga – minden hangszernél kötelező

Szolfézs írásbeli
- 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
- XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
- lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
- Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
- összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
- a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
- klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
- 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
- zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
- pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
- két Bach-mű
- klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
- egy Bartók-mű
- egy előadási darab

Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

Hegedű
(A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- két etűd (különböző karakterű)
- két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
- egy hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

Mélyhegedű
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- két etűd a szakiskola anyagából
- egy Bach szvitből vagy szólószonátából 2 tétel
- egy versenymű tétel (1. vagy az utolsó)
- egy előadási mű vagy egy szonáta két tétele

Gordonka
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- három gyakorlat
- két szonáta tétel
- két tétel Bach szólószvitjeiből
- versenymű két tétele

Gordon
- két gyakorlat
- két koncert-tétel (gyors, lassú - kotta nélkül)
- egy Bach-mű tétele
- egy előadási darab (szonáta tétel is lehet - kotta nélkül)

Fuvola
- az összes dúr és moll skála
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy fuvolaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

Oboa, klarinét, fagott, harsona, tuba szakirányok
- az összes dúr és moll skála
- két gyakorlat, etűd (két különböző karakterű)
- egy előadási darab (karakterdarab)
- egy koncert lassú és gyors tétele

Kürt
Etűd:
J. F. Gallay III./7. vagy Maxime-Alphonse III./7.
Előadási darabok:
kadenciális versenymű-tétel és egy eltérő karakterű tétel, vagy előadási darab

Trombita
- az összes dúr és moll skála
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy trombitaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

Ütőhangszer
Dallamhangszer
- egy szabadon választott Bach szólószonáta, vagy partita tétel
- egy négy verős marimba, vagy vibrafon előadási darab

Üstdob
- egy négy timpanis etűd, vagy darab

Kisdob
- B. Lylloff: Arhus etűd
- egy rudimental szóló kisdob darab

Gitár
- két etűd: Carcassi Op. 60. 14-25,- F. Sor: Op. 29,- Giuliani: Op. 48 művekből
- két tétel egy Bach műből (pl. Táncok)
- két előadási darab a felsorolt stílusok közül: reneszánsz, romantikus, modern (Robert de Visée: Szvitek, Weiss: Szvitek, Milan: Fantázia, Pavan, Sor: Menüettek, Giuliani: Szonáta C-dúr tétel, Torroba, Turina, Bartók-Szendrey, Paganini művekből)

Orgona
- egy triószonáta gyors tétele (J. S. Bach)
- egy prelúdium (fantázia / toccata) és fúga (J. S. Bach)
- egy romantikus orgonamű
- egy XX. századi orgonamű

Zongora
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- egy prelúdium és fuga (Bach)
- egy bécsi klasszikus szonáta
- egy virtuóz jellegű etűd (Czernytől napjainkig, prelűd nem helyettesítheti!)
- egy romantikus mű
- egy XX. századi mű


FELVÉTELI VIZSGARÉSZEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK:
Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".
Amennyiben az alkalmassági vizsga bármely része (A, B vagy C) eredménytelenül zárul, úgy az alkalmassági vizsga értékelése ’nem felelt meg’.
A főtárgyi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.

 
KÓRUSVEZETÉS SZAKIRÁNY

A felvételi vizsga részei:
1. Alkalmassági vizsga
2. Gyakorlati vizsga

1. Alkalmassági vizsga követelményei

ÍRÁSBELI
Szolfézs – Zeneelmélet
- kétszólamú, barokk vagy bécsi klasszikus stílusú dallam lejegyzése
- összhangzattani példa kidolgozása

SZÓBELI
Zongora
- egy Bach-mű

Ének
- egy zongorakíséretes műdal előadása kotta nélkül (zongorakíséretről a bizottság gondoskodik)
- egy választott magyar népdal éneklése és elemzése. A népdalt emlékezetből szöveggel kell énekelni, törekedve a stílusos előadásra.
Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg

2. Gyakorlati vizsga követelményei

ÍRÁSBELI VIZSGA
1. Szolfézs
- egyszólamú, XX. századi dallam lejegyzése
- kétszólamú, barokk vagy bécsi klasszikus stílusú dallam lejegyzése

2. Zeneelmélet
- összhangzattani példa lejegyzése diktálás után, vagy négyszólamú korál lejegyzése fokszámozással
- összhangzattani példa kidolgozása

SZÓBELI VIZSGA
1. Szolfézs
- diatonikus dallamok lapról éneklése, könnyű alterációkkal, rokon hangnembe történő modulációval
- hangsorok, hangközök, hangzatok és fordításaik éneklése, felismerése hallás után

2. Zeneelmélet
- összhangzattan: mintapéldák diktálás után

3. Zongora (valamennyi művet kotta nélkül kell játszani)
-    egy etűd
-    egy Bach-mű
-    egy szonátaformában írt szonáta tétel
-    egy szabadon választott darab

4. Ének
- két különböző stílusú és karakterű zongorakíséretes műdal előadása kotta nélkül (zongorakíséretről a bizottság gondoskodik)
- különböző típusú 100 (választott) magyar népdal éneklése és elemzése. A népdalok jegyzékét a vizsgázó adja át a bizottságnak. A népdalokat emlékezetből szöveggel kell énekelni, törekedve a stílusos előadásra.

5. Vezénylési gyakorlat
- kórus: a felvételi bizottság által kijelölt mű helyszínen való felkészülés utáni vezénylése

6. Pályaalkalmassági beszélgetés
- a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készség, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettség felmérése
- zenei műveltségi kérdések


FELVÉTELI VIZSGARÉSZEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK:

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg
A felvételi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.

Írásbeli vizsga - max. 100 pont
- Szolfézs, összhangzattan-zeneelmélet 0-100 pont
Aki az írásbeli vizsgán nem ér el a megszerezhető 100 pontból 50 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.

Szóbeli vizsga - max. 100 pont
- szolfézs 0-20 pont
- összhangzattan-zeneelmélet 0-20 pont
- zongora 0-15 pont
- ének 0-15 pont
- vezénylési gyakorlat 0-20 pont
- pályaalkalmassági beszélgetés 0-10