Ugrás a tartalomra

Előadó-művészet alapszak - Hangszeres, ének és kórusvezetés szakirányok

ELŐADÓ-MŰVÉSZET ALAPSZAK

MAGÁNÉNEK SZAKIRÁNY

A felvételi vizsga részei:
1. Alkalmassági vizsga (zenei-elméleti)
2. Főtárgy gyakorlati vizsga

 

1. Alkalmassági vizsga részei

Zenei-elméleti alkalmassági vizsga

Szolfézs írásbeli
- 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
- XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
- lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
- Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
- összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
- a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
- klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
- 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
- zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
- pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
- két Bach-mű
- klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
- egy Bartók-mű
- egy előadási darab

Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

 

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

Magánének
egy barokk dal vagy ária
egy klasszikus dal vagy ária
kettő romantikus dal
egy 20-21. századi magyar dal
egy népdalfeldolgozás

A műveket eredeti nyelven, kotta nélkül kérjük előadni!
Jelentkezési feltétel: fül-, orr-, gégeszakorvosi igazolás, melyet a www.felvi.hu felületen lehet feltölteni.

 

FELVÉTELI VIZSGARÉSZEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK:

Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".
A főtárgy gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely megkétszereződik.

Minden szakirányra érvényes információ:

Az alkalmassági vizsga vizsgadíjának befizetésének módjáról a vizsgára való behívólevélben kap tájékoztatót a felvételiző.
A vizsgadíj befizetésének igazolását az alkalmassági vizsga regisztrációjakor kell bemutatni.
A gyakorlati vizsgára nem kell újabb vizsgadíjat fizetni.


HANGSZERES SZAKIRÁNYOK

A felvételi vizsga részei:
1. Alkalmassági vizsga (elméleti-zenei)
2. Főtárgy gyakorlati vizsga

 

1. Alkalmassági vizsga részei a hangszeres szakirányokon

Elméleti-zenei alkalmassági vizsga

Szolfézs írásbeli
- 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
- XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
- lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
- Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
- összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
- a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
- klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
- 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
- zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
- pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
- két Bach-mű
- klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
- egy Bartók-mű
- egy előadási darab

Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

 

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

Magánének
egy barokk dal vagy ária
egy klasszikus dal vagy ária
kettő romantikus dal
egy 20-21. századi magyar dal
egy népdalfeldolgozás

A műveket eredeti nyelven, kotta nélkül kérjük előadni!

Hegedű
(A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- két etűd (különböző karakterű)
- két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
- egy hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

Mélyhegedű
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- két etűd a szakiskola anyagából
- egy Bach szvitből vagy szólószonátából 2 tétel
- egy versenymű tétel (1. vagy az utolsó)
- egy előadási mű vagy egy szonáta két tétele

Gordonka
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- kettő etűd
- két tétel Bach szólószvitjeiből
- versenymű két tétele

Gordon
- két gyakorlat
- két koncert-tétel (gyors, lassú - kotta nélkül)
- egy Bach-mű tétele
- egy előadási darab (szonáta tétel is lehet - kotta nélkül)

Fuvola
- az összes dúr és moll skála
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy fuvolaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

Oboa, klarinét, fagott, harsona, tuba szakirányok
- az összes dúr és moll skála
- két gyakorlat, etűd (két különböző karakterű)
- egy előadási darab (karakterdarab)
- egy koncert lassú és gyors tétele

Kürt
Etűd:
J. F. Gallay III./7. vagy Maxime-Alphonse III./7.
Előadási darabok:
kadenciális versenymű-tétel és egy eltérő karakterű tétel, vagy előadási darab

Trombita
- az összes dúr és moll skála
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy trombitaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

Ütőhangszer
Dallamhangszer
- egy szabadon választott Bach szólószonáta, vagy partita tétel
- egy négy verős marimba, vagy vibrafon előadási darab

Üstdob
- egy négy timpanis etűd, vagy darab

Kisdob
- B. Lylloff: Arhus etűd
- egy rudimental szóló kisdob darab

Gitár
- két etűd: Carcassi Op. 60. 14-25,- F. Sor: Op. 29,- Giuliani: Op. 48 művekből
- két tétel egy Bach műből (pl. Táncok)
- két előadási darab a felsorolt stílusok közül: reneszánsz, romantikus, modern (Robert de Visée: Szvitek, Weiss: Szvitek, Milan: Fantázia, Pavan, Sor: Menüettek, Giuliani: Szonáta C-dúr tétel, Torroba, Turina, Bartók-Szendrey, Paganini művekből)

Orgona
- egy triószonáta gyors tétele (J. S. Bach)
- egy prelúdium (fantázia / toccata) és fúga (J. S. Bach)
- egy romantikus orgonamű
- egy XX. századi orgonamű

Zongora
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- egy prelúdium és fuga (Bach)
- egy bécsi klasszikus szonáta
- egy virtuóz jellegű etűd (Czernytől napjainkig, prelűd nem helyettesítheti!)
- egy romantikus mű
- egy XX. századi mű

 

FELVÉTELI VIZSGARÉSZEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK:

Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".
A főtárgy gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely megkétszereződik.


KÓRUSVEZETÉS SZAKIRÁNY

A felvételi vizsga részei:
1. Alkalmassági vizsga
2. Gyakorlati vizsga

 

1. Alkalmassági vizsga követelményei

ÍRÁSBELI
Szolfézs – Zeneelmélet
- kétszólamú, barokk vagy bécsi klasszikus stílusú dallam lejegyzése
- összhangzattani példa kidolgozása

SZÓBELI
Zongora
- egy Bach-mű
Ének
- egy zongorakíséretes műdal előadása kotta nélkül (zongorakíséretről a bizottság gondoskodik)
- egy választott magyar népdal éneklése és elemzése. A népdalt emlékezetből szöveggel kell énekelni, törekedve a stílusos előadásra.
Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt / nem felelt meg

 

2. Gyakorlati vizsga követelményei

ÍRÁSBELI VIZSGA
1. Szolfézs
- egyszólamú, XX. századi dallam lejegyzése
- kétszólamú, barokk vagy bécsi klasszikus stílusú dallam lejegyzése

2. Zeneelmélet
- összhangzattani példa lejegyzése diktálás után, vagy négyszólamú korál lejegyzése fokszámozással
- összhangzattani példa kidolgozása


SZÓBELI VIZSGA
1. Szolfézs
- diatonikus dallamok lapról éneklése, könnyű alterációkkal, rokon hangnembe történő modulációval
- hangsorok, hangközök, hangzatok és fordításaik éneklése, felismerése hallás után
2. Zeneelmélet
- összhangzattan: mintapéldák diktálás után
3. Zongora (valamennyi művet kotta nélkül kell játszani)
-    egy etűd
-    egy Bach-mű
-    egy szonátaformában írt szonáta tétel
-    egy szabadon választott darab

4. Ének
- két különböző stílusú és karakterű zongorakíséretes műdal előadása kotta nélkül (zongorakíséretről a bizottság gondoskodik)
- különböző típusú 100 (választott) magyar népdal éneklése és elemzése. A népdalok jegyzékét a vizsgázó adja át a bizottságnak. A népdalokat emlékezetből szöveggel kell énekelni, törekedve a stílusos előadásra.

5. Vezénylési gyakorlat
- kórus: a felvételi bizottság által kijelölt mű helyszínen való felkészülés utáni vezénylése

6. Pályaalkalmassági beszélgetés
- a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készség, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettség felmérése
- zenei műveltségi kérdések


FELVÉTELI VIZSGARÉSZEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK:

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg
A felvételi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.

Írásbeli vizsga - max. 100 pont
- Szolfézs, összhangzattan-zeneelmélet 0-100 pont
Aki az írásbeli vizsgán nem ér el a megszerezhető 100 pontból 50 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.

Szóbeli vizsga - max. 100 pont
- szolfézs 0-20 pont
- összhangzattan-zeneelmélet 0-20 pont
- zongora 0-15 pont
- ének 0-15 pont
- vezénylési gyakorlat 0-20 pont
- pályaalkalmassági beszélgetés 0-10 pont